D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 031.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/068800/068884/031_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Pázmány Péter (1570-1637) bíboros, alapító pecsét, bronzérme, szelvénnyel
B e s o r o l á s i   c í m : Pázmány Péter (1570-1637) bíboros, alapító pecsét, bronzérme, szelvénnyel
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : 350 éves az Eötvös Loránd Tudományegyetem
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Zombory
U t ó n é v : Éva
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1927-1998
V I A F I d : 32850278
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-09-08
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1985
S o r o z a t : 1985. 350 éves az Eötvös Loránd Tudományegyetem
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Egyháztörténet
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Felsőfokú oktatás
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : főpap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katolikus egyház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ellenreformáció
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Pázmány Péter (1570-1637)
V I A F I d : 54189591
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1985
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1986
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1985. 350 ÉVES AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
25 bélyeget és 25 szelvényt tartalmazó ívben nyomtatták. A bélyegek és a szelvények egymás alatt helyezkednek el.
Ofszetny. 11 1/2:12 F. fog.
T.: Zombory Éva
Á 1985. máj. 14.-1986. dec. 31.
P 452 300 fog. 4 800
3704 3749 2 Ft Pázmány Péter (1570-1637) bíboros, alapító pecsét, bronzérme, szelvénnyel 100.- 100.-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Pázmány Péter magyar katolikus főpap. Protestáns családból származott, mostohaanyja hatására katolizált. 1587-ben megkezdett filozófiai tanulmányait a következő évben abbahagyta, belépett a jezsuita rendbe, 1590-ig novícius volt. 3 évig filozófiát tanult Bécsben, majd. Rómában teológiai tanulmányokat folytatott 1597-ig. 1596-ban pappá szentelték. 1597-1600 között Grazban, Vágsellyén és Kassán, majd 1603-07 között ismét Grazban tanított. 1607-ben visszatért Magyarországra és átvette az ellenreformáció irányítását. Hírnevét szenvedélyes hangú vitairataival alapozta meg. Számos főúri család az ő hatására katolizált. V. Pál pápa (1605-1621) felmentette rendi fogadalma alól, így 1616-ban túróci prépost, 1616-tól haláláig esztergomi érsek, 1629-től bíboros volt. Nagyszombatban 1619-ben papneveldét és nevelőintézetet létesített. 1623-ban Bécsben a magasabb fokú papi képzés céljára létrehozta a később róla elnevezett Pázmáneumot. 1635-ben Pozsonyban jezsuita kollégiumot alapított. 1635-ben alapította meg a magyar oktatásügy történetében meghatározó jelentőségű nagyszombati egyetemet, amelyet Mária Terézia áthelyezett Budára. 1950-ig Pázmány Péter Tudományegyetem néven működött, ma Eötvös Lóránd Tudományegyetem, melynek jogutóda 1993-tól a Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Az egyetemen kívül több egyházi iskola és kolostor alapítása fűződik nevéhez. Irodalmi, hitvitázó munkáiban, prédikációiban a mai napig érvényes katolikus érvelési rendszert dolgozott ki. Hitvitáinak sorát Felelet az Magyar István sárvári prédikátornak az ország romlása okairul írt könyvére című írásával nyitotta meg. Fő műve a Hodegus. Isteni igazságra vezérlő Kalauz, a katolikus hittételek nagyszabású összegzése. Műveinek egyik legszebb darabja a magyar nyelven megszólaló Kempis-fordítás: Kempis Tamásnak Krisztus Követésérül írt négy könyvei. Mint szónok, prédikátor, erkölcsi tanításait a Prédikációkban fejtette ki. Magyar nyelvű irodalmi munkássága révén jelentősen előmozdította a magyar irodalmi nyelv, valamint a teológiai-filozófiai műnyelv fejlődését. (Larousse 1994.3k.279 o., MNL.14k.607 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Március) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Rugendas Jeremiás Gottlob: Pázmány arczképe
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1294x904 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn