D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 055.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/068900/068908/055_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Barikádharc
B e s o r o l á s i   c í m : Barikádharc
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Párizsi kommün (I.)
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Nagy
U t ó n é v : Zoltán
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1916-1987
V I A F I d : 121397689
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-01-13
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1951
S o r o z a t : 1951. Párizsi kommün (I.)
T e c h n i k a : mélynyomás, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : harc
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : történelmi esemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1951
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Párizs
G e o N a m e s I d : 2988507
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1951. PÁRIZSI KOMMÜN (I.)
A párizsi kommün 80. évfordulójára.
Mélyny. XII-Vj. 12 1/2:12 F. fog.
T.: Nagy Zoltán
Névérték: 1 Ft
Á 1951. máj. 20.-1951. szept. 30.
PM 357 575 fog. 3 500
1220 1164 1 Ft Barikádharc 250,- 60,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Párizsi kommünnek nevezik a felkelés által életre hívott kormányzati rendszert, illetve testületet. A XIX. századi forradalmi mozgalmak rendszeresen követelték a helyi demokráciát megtestesítő kommunák megalakítását. Párizs jelképes porosz megszállása 1871. március 1-én, és a február 8-án megválasztott, monarchista többségű nagygyűlés tevékenysége miatt felháborodott lakosság 1871. március 18-án népfelkeléssel akadályozta meg, hogy a kormánycsapatok elszállítsák a nemzetőrség ágyúit. A hatalom a Nemzetőrség Központi Bizottsága kezébe került. A kormány Versailles-be menekült. Megkezdődött a párizsi kommün 1871. május 26-ig tartó uralma, amelyben a hatalmat az 1871. március 26-án megválasztott község-tanács, a 65 főre apadt kommuna, mely többségében puccsista forradalmárokból, a forradalmi terror híveiből, 48-as forradalmárokból, kisebbsége proudhonista szocialistákból - Pierre Joseph Proudhon filozófus (1809-1865) eszméiből - álló közösség gyakorolta. Tagjainak fele munkás, a többi kistulajdonos és értelmiségi volt. Rögtönzött intézkedéseiket antiklerikalizmus és a reformista szindikalizmus - a szakszervezetek szerepét hangsúlyozó irányzat - határozta meg. Haladékot adtak a tartozások megfizetésére, bevezették a 10 órás munkanapot, a Versailles-be menekült gyártulajdonosok üzemeit kártalanítás fejében átadták a dolgozóknak. A porosz hadsereg, valamint a Versailles-ben működő kormány és a nagygyűlés katonáinak gyűrűjében semmi esélye nem volt a komünnek a győzelemre. A lakosság nagy része - természetesen - a békét várta. A 130.000 fős kormánycsapatok az úgynevezett "véres hét" folyamán - május 21-28 között - visszafoglalták Párizst a kb. 900 barikádon védekező nemzetőrségtől. Egy hétig tartó véres harcok után, - melynek folyamán minden egyes házért külön küzdelmet vívtak a francia kormány-csapatok - leverték a párizsi kommünt. A kormánycsapatok vesztesége kb.3.500 halott és sebesült volt. Kb. 10.000 kommunárt öltek meg, 40.000 embert tartóztattak le. A harcok során keletkezett tüzek és a szándékos gyújtogatás következtében több középület is leégett. A kommün leverése után 12.500 embert állítottak bíróság elé, ebből 95-öt halálra ítéltek, közülük 23 embert végeztek ki és 4.000 embert Kaledóniába deportáltak. (Az emberiség Kr.1994., MNL.14k.541 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Március) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Nagy Zoltán: Frankel Leó
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 896x644 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn