D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 075.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/068900/068928/075_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Zászlót tartó munkás
B e s o r o l á s i   c í m : Zászlót tartó munkás
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Magyar Tanácsköztársaság (III.)
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Berczeller
U t ó n é v : Rezső
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-08-31
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1954
S o r o z a t : 1954. Magyar Tanácsköztársaság (III.)
T e c h n i k a : mélynyomás, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1919-1945
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Tanácsköztársaság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : magyar történelmi korszak (1848 után)
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : munkás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1954
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1955
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1954. MAGYAR TANÁCSKÖZTÁRSASÁG (III.)
A Magyar Tanácsköztársaság kikiáltásának 35. évfordulójára.
Mélyny. XII - Vj. 12:12 1/2 F. fog.
T.: Berczeller Rezső
Névérték: 60 f
Á 1954. márc. 21.-1955. márc. 21.
PM 171 160 fog. 2 500
1431 1371 60 f Zászlót tartó munkás 700,- 100,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az I. világháború veresége a történelmi Magyarország széthullásának kezdetét jelentette. 1918 őszén győzött az ún. őszirózsás forradalom. IV. Károly lemondott a trónról és Károlyi Mihály gróf vezetésével létrejött a Magyar Nemzeti Tanács. Az 1918. november 16-án kikiáltott Magyar Népköztársaság ideiglenes elnöke Károlyi Mihály lett, aki kinevezte Berinkey Dénest (1871-1944) miniszterelnöknek. A kormány nem tudott úrrá lenni a politikai és gazdasági zűrzavaron. Az újabb területek átadását követelő Fernand Vix francia vezérkari alezredes (1876-1941) által Károlyinak átnyújtott jegyzék hatására a kormány válaszában kijelentette, hogy a követeléseket nem áll módjában teljesíteni. A kormány lemondott. 1919. március 21-én - illetve március 20-ról 21-re virradó éjszakán - a Magyarországi Szocialista Párt néven egyesült kommunisták és szociáldemokraták megalakították az új kormányt, a Forradalmi Kormányzótanácsot és proklamálták a Magyarországi Tanácsköztársaságot. Közzétették Károlyi Mihály nyilatkozatát a hatalom átadásáról. A Kormányzótanács hozzákezdett a fő szociális problémák rendezéséhez, elkezdődött a Vörös Hadsereg és a Vörös Őrség szervezése, majd az államosítások is megkezdődtek. 1919. április 13-án Bécsben Bethlen István gróf (1874-1946) vezetésével megalakult a magyar Anti-Bolsevista Comité és felvették a kapcsolatot a Bécsben működő antant-misszióval. Április 15-16-án a román csapatok intéztek támadást a magyar-román front teljes hosszában a Tanácsköztársaság ellen, majd április 17-én a csehszlovák csapatok átlépték a magyar határvonalat. Április 30-án a román csapatok elérték a Tisza vonalát, a csehszlovák csapatok pedig elfoglalták Miskolcot. Májusban Aradon a forradalom ellen szervezkedtek a magyarok és egyik szárnyuk ellenkormányt alakított gróf Károlyi Gyula (1871-1947) vezetésével. Hadügyminisztere Horthy Miklós, a volt osztrák-magyar flotta admirálisa lett. A minden hagyományt megtagadó kommunista diktatúra tovább növelte az ország bajait, a gazdasági élet összeomlott, végül a külső és belső nehézségek a 133 napig tartó proletárdiktatúra bukásához vezettek. 1919. augusztus 1-én a magyar Kormányzótanács - vita után - elhatározta a kormány lemondását. Kun Béla és Rónai Zoltán (1880-1940) jelentették be a határozatot a Budapesti Munkástanács ülésén. A Munkástanács az új kormány megalakításával augusztus 1-én Peidl Gyulát (1873-1943) bízta meg. Augusztus 2-án Peidl visszaállította a köztársasági államformát és hatálytalanította a Tanácsköztársaság számos intézkedését. Augusztus 6-án a Friedrich István (1883-1951) vezette ellenforradalmi csoport puccsszerűen lemondatta. Friedrich István alakított kormányt, miközben folyt a Tanácsköztársaság intézményeinek felszámolása. 1919 őszén az egymást követő kormányok helyett a tulajdonképpeni hatalmat Horthy Miklós a nemzeti hadsereg fővezére birtokolta, aki 1919. november 16-án bevonult Budapestre. (Larousse 1992.2k.778., Ormos M. :Világtörténet 1988.2k.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Március) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Uitz Béla, Zombory Éva: Vörös katonák előre (plakát)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 791x1041 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn