D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 085.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/068900/068938/085_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : II. Rákóczi Ferenc
B e s o r o l á s i   c í m : 2. Rákóczi Ferenc
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Magyar Millennium (II.) - blokkpár
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Svindt
U t ó n é v : Ferenc
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1950-
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-12-02
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 2001
S o r o z a t : 2001. Magyar Millennium (II.) - blokkpár
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1527-1790
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : hadvezér
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735)
V I A F I d : 120726363
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Zrínyi Ilona (1643-1703)
V I A F I d : 72200844
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2001
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 2002
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 2003
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 2001. MAGYAR MILLENNIUM (II.) - BLOKKPÁR
Az első blokk bélyegképeinek motívumai: a sárospataki vár, II. Rákóczi Ferenc portréja, Rákóczi ezüst forintja, zászlaja, és "Manifestum"-ának részlete. Zrínyi Ilona portréja, Munkács vára, a Pannonhalmi Apátság épülete a nemesi testőrség lovasa és Mária Terézia portréja, a nemzetiségek ábrázolása. Erdély címere Széchenyi István portréja, a Lánchíd, a Himnusz kézirata, a balatonfüredi kikötő, a Magyar Tudományos Akadémia épülete, az .Árvízi hajós" dombormű részlete, Liszt Ferenc portréja, a Herendi Porcelánmanufaktúra épülete Kossuth Lajos és Görgey Artúr alakja, a Nemzeti Múzeum és a pécsi dóm épülete, a márciusi ifjak, a Nemzeti dal részlete, a Kossuth-címer Arany János portréja, Csontváry Kosztka Tivadar: A magányos cédrus c. művének részlete, a Parlament épülete, Al-Duna szabályozása, a fiumei kikötő, az Osztrák-Magyar Monarchia és Magyarország címere, a Millenniumi Földalatti Vasút. A második blokk bélyegképeinek motívumai: az első világháborúra és a trianoni békeszerződésre utaló képek, az országtérkép, az Ómagyar Mária siralom részlete, Bartók Béla portréja Szent-Györgyi Albert alakja, a Budai Vár, Babits Mihály portréja, a technika vívmányai a második világháború képei, a Lánchíd, Apor Vilmos püspök portréja, a második világháború névtelen áldozatai, Salkaházi Sára az 1956-os forradalom és szabadságharc képei, Kodály Zoltán portréja a vasfüggöny darabja, "jövőkép", a millenniumi zászló, a Sevillai Világkiállítás magyar pavilonja és az 1938-as Szent István bélyegsorozat 30 filléres címletének részlete. A blokkok baloldali függőleges szegélyén "Magyar Millennium" felirat olvasható.
Ofszetny. 12 F. fog.
T.: Svindt Ferenc
Névérték: 50,- Ft
Á 2001. aug. 15.-2003. dec. 31.
P 200 000 fog. blokkpár
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : II. Rákóczi Ferenc Magyarország és Erdély fejedelme. I. Rákóczi Ferenc (1645-1676) és Zrínyi Ilona fia. Mostohaapja, Thököly Imre oldalán már 1683-ban a Bécs elleni török támadás idején részt vett a hadjáratokban. Thököly bukását követően édesanyjával Munkácson élt. Munkács feladása után 1688-ban édesanyjától elszakították, a kijelölt gyámja gróf Kollonich Lipót római katolikus főpap (1631-1707) lett. A bécsi udvar Csehországba vitette, és a jezsuitákkal neveltette, majd a prágai egyetemen tanult. 1694-ben feleségül vette Sarolta Amália hesseni hercegnőt és visszatért Magyarországra, ahol Sáros vármegye főispánja lett. 1698-ban gróf Bercsényi Miklós (1665-1725) hatására a rendi szervezkedés élére állt. Miután XIV. Lajos francia királlyal folytatott levelezésére fény derült, 1701 áprilisában letartóztatták Nagysároson és a következő hónapban a bécsújhelyi börtönbe zárták. Novemberben - a börtönparancsnok segítségével - megszökött és Lengyelországba menekült. 1703 elején a tiszaháti felkelők kérésére a felkelés élére állt. A brezáni kiáltványában fegyverbe szólította az ország lakosságát és 1703 júniusában visszatért Magyarországra és a kibontakozó Habsburg-ellenes rendi függetlenségi szabadságharc élére állt. 1704-ben már az ország legnagyobb része a kezükre került. Számos hadjáratot és várostromot vezetett, több csatában győzedelmeskedett. 1704 júliusában a gyulafehérvári országgyűlés Erdély fejedelmévé, 1705 szeptemberében a szécsényi országgyűlés a magyarországi szövetkezett rendek vezérlő fejedelmévé választotta. Központosított, reguláris hadsereggel rendelkező állam megteremtésére törekedett. 1708-ban a katonáskodó jobbágyokat felszabadította a földesúri kötöttségek alól. Szövetséget keresett a francia királlyal és az orosz cárral, de a szabadságharc külpolitikai elszigeteltségét nem tudta áttörni. 1704-ben és 1706-ban sikertelen béketárgyalásokat folytatott a bécsi udvarral. A császári hadsereg egyre inkább megnyilvánuló fölénye a szabadságharc gyengülését, 1708-tól pedig sorozatos katonai vereségek elszenvedését eredményezte. 1709-től a tomboló pestisjárvány következtében katonai ereje egyre csökkent. 1711 februárjában orosz katonai segítségért Lengyelországba ment, és távollétében gróf Károlyi Sándor kuruc tábornok (1669-1743) 1711. április 30-án megkötötte a szabadságharc végét jelentő szatmári békét, és a kuruc csapatok május 1-én a majtényi síkon letették a fegyvert. Rákóczi, miután nem fogadta el a békekötés feltételeit, Lengyelországban maradt, majd 1713-15 között Franciaországban élt, és támogatást próbált szerezni Erdély önállóságának megvalósításához. 1715-ben az udvari élettől a kamalduliak grosbolis-i kolostorába vonult vissza. 1717-től III. Ahmed török szultán (1673-1736) meghívására és az osztrák-török háború hírére Törökországba utazott, de a harcokba - a közben létrejött békekötés miatt - nem kapcsolódhatott be, de Törökországban maradt, Rodostóban élt haláláig. Ezután sikertelen diplomáciai tervezgetésekkel, az emigráció ügyeivel és írásaival foglalkozott. Hamvait 1906-ban hozták el Rodostóból és a Kassai dómban temették el. (Larousse 1994.3k.423 o., MNL.15k.290 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Március) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Zrínyi IV. Ilona grófnő a magyar történelem egyik hősnője, II. Rákóczi Ferenc édesanyja. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : II. Rákóczi Ferenc
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1128x736 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn