D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_080_pix_Page_09_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Stösszel tábornok
B e s o r o l á s i   c í m : Stösszel tábornok
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-04-20
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 52. évf. 2. sz. (1905. január 8.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ázsiai országok történelme
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Katonai szolgálat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : derékkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Stessel, Anatoly (1848-1915)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : katona
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hadtörténet
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Stösszel tábornok.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Port-Artur védője Anatoly Michajlovics Stösszel 1848-ban született. Származásáról különféle adutok vannak. Sokan, kivált a franczia lapok erősen állítják, hogy Stösszel atyja egy magyarországi zsidó családból származik; a németek azt állítják, hogy német eredetű s tulajdonképeni neve "Stössel von der Heyde" volna, míg az oroszok régi orosz származásúnak állítják s azt mondják, hogy atyja testőr volt. De legyen a dolog bármint, annyi bizonyos, hogy a fiatal Stösszel kitűnő sikerrel elvégezvén a katonai iskolákat, különböző csapatoknál sokáig mint tiszt szolgált. Legelőbb az orosz-török háborúban tűnt fel vakmerő kémszemléivel s egy ily alkalommal súlyos sebet is kapott. A háború után ezredes lett és Szibériába helyezték át. Itt tartózkodott, míg az u. n. boxer-lázadás kitört. Ekkor már mint tábornokra nagyobb feladatokat biztak rá. Többek közt felszabadította a Tiencsinben körül zárt orosz csapatot s a boxerek egy részét is legyőzte. Port-Arthur főparancsnokságát 1903. május 20-ikán bizták rá.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1905. januér 8.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Nogi tábornok
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 742x970 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna