D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 373_472_pix_Oldal_36_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Bachát Dániel
B e s o r o l á s i   c í m : Bachát Dániel
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Forche
U t ó n é v : Roman
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S o r s z á m : 2
B e s o r o l á s i   n é v : Gálfy
U t ó n é v : István
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-05-17
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 52. évf. 28. sz. (1905. julius 9.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Műfordítás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Bachát Dániel (1840-1906)
V I A F I d : 20818148
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : egyházi személy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : püspök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műfordító
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Bachát Dániel
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Bachát Dániel, kit hatvanöt éves korában ért hitsorsosainak megtisztelő bizalma, - 1810 ben született Gömörmegyében, Ratkón. A theologiát Eperjesen végezte, majd a bécsi egyetem evangélikus theologiai fakultásán bővítette ismereteit. Hazatérve tanító lett a liptómegyei kis Pribilina község evangélikus iskolájában. Csakhamar körlelkészszé s esperességi főjegyzővé választották.
A kis liptómegyei falucskából 1873-ban a fővárosba kerűlt: Geduly Lajos püspök ajánlatára megválasztották a budapesti tót nyelvű egyház lelkészévé. Alig egy évi itteni működése után Szakács József püspök, a jeles iró ajánlatára s buzgó támogatása folytán megválasztották a budapesti esperesség esperesévé.
Jótékonyczélú nőegyesületet alapított, a mely a szegény nép között szép eredménynyel működik a nyomor enyhítésére. Buzgón fáradozott a fővárosi evangélikus iskolák érdekében is.
Az angol vallásos iratokat terjesztő társaság kiadványai számára egész sereg füzetet fordított magyarra és tótra, ezzel is előmozdítva a hivek lelki épülését. A Luther-társaság munkásságában alakulása óta tevékeny részt vesz, 1891-től fogva nyolcz éven át alelnöke is volt s lemondása után tiszteletbeli alelnökké választották. Részt veit a magyar evangélikus agenda átdolgozásában is.
E sokféle munkásság mellett a szépirodalomnak is jeles mivelője, mint műfordító. A magyar költők, köztük Arany János, Petőfi, Jókai, Szász Károly, Gyulai Pál, Tóth Kálmán s számos újabb magyar költő műveit öt kötetre menő fordításokban ismertette meg a tót néppel. A Kisfaludy-társaság, hogy 1879-ben levelező tagjává választotta.
1880-ban szervezte a Vörös-Kereszt egyesület fővárosi VIII. kerületi választmányát, melynek tíz évig titkára volt s 1890 óta a magyarországi Vörös-Kereszt egylet központi választmányának tagja. A főváros közügyeiben mint a képviselő-testület tagja vesz részt. Sokoldalú sikeres tevékenységéért a király 1898-ban a Ferencz József-renddel tüntette ki.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1905. julius 9.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szigeti : Sárkány Sámuel
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 922x1227 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna