D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 569_668_pix_Oldal_24_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Vágó Pál mennyezeti festményei a jászapáti templomban
B e s o r o l á s i   c í m : Vágó Pál mennyezeti festményei a jászapáti templomban
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Vágó
U t ó n é v : Pál
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1853-1928
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-05-25
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 52. évf. 38. sz. (1905. szeptember 17.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vallási ábrázolás
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : falfestmény
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : templomi dísz
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : mennyezet
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Jászapáti
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Vágó Pál mennyezeti festményei a jászapáti templomban.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A templom gyönyörűen komponált menyezetképén a keresztrefeszített Üdvözítőt látjuk, fölséges glóriától övezve. A kereszt a fellegekből emelkedik ki, lábánál az angyalok serege s míg fönt a mérhetetlen magasságban az Atya­ úristen látszik s a harsonát fúvó arkangyalok lenn a felhők alatt a magyar szentek: István, László, Erzsébet s Margit sorakoznak. A templom többi részét is Vágó szép alkotásai díszítik, ép oly egyöntetűséggel, mint a hogy Roskovics a kecskeméti nagytemplomot népesítette be. Különösen szépek Vágó angyal-fejei.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1905. szeptember 17.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vágó Pál: Az 1900 évi párisi világkiállítás magyar terme : A Huszár-terem egyik oldalfala a régi magyar huszárság képével
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2734x4063 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna