D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 669_764_pix_Oldal_42_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Re-nié franczia athléta a japán dzsiu-dzsiczu módszerrel legyőzi ellenfelét, Duboist
B e s o r o l á s i   c í m : Re-nié franczia athléta a japán dzsiu-dzsiczu módszerrel legyőzi ellenfelét, Duboist
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-06-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 52. évf. 46. sz. (1905. november 12.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Sport, testnevelés
A l t é m a k ö r : Küzdősportok
T é m a k ö r : Sport, testnevelés
A l t é m a k ö r : Atlétika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : budo sport
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : küzdősport
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Franciaország
G e o N a m e s I d : 3017382
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Re-nié franczia athléta a japán dzsiu-dzsiczu módszerrel legyőzi ellenfelét, Duboist
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A dzsiu-dzsiczuról, a japánok mind híresebbé váló birkózási módjáról nemrégiben közöltünk részletes magyarázó czikket, a melyből tudja az olvasó, hogy a sok tekintetben bámulatosan leleményes módszer szerint - ha hiveinek a ismertetőinek hinni lehet - a gyöngébb ember is le tudja győzni az eresebbet, ha kenyértörésre kerül a sor. Most alkalom nyilt arra, hogy ezt nyilvánosan be is bizonyítsák : Paris mellett, Courbevoieban kelt versenyre egy franczia módszer szerinti jeles athléta, Dubois, egy dzsiu dzsiczu szerinti, de szintén franczia vetélytársával, Re-Nié-vel. Az eredmény pedig az volt, hogy 20 másodpercznyi küzdelem után Dubois, a ki pedig jóval erősebb, kénytelen volt kegyelmet kérni s Re-Nié győzelme teljes volt. Re-Nié a küzdelem kezdetekor ügyesen kikerülte ellenfele ütéseit és mozgásait s a testéhez férkőzött jobbfelől. Jobb kezével ellenfele gyomrát támadta meg, bal kezével czonibja izmait szorította össze s térdével jobb lábszárára rúgott. Dubois a földre tántorodott, de maga alá rántotta ellenfelét. Re-Nié azonnal hanyatt feküdt, két kezével megragadta - könyökével lefelé fordítva - Dubois karját, saját testére húzta, bal lábát pedig a sarkára szorította, így aztán könnyen kificzamithatta volna ellenfele karját, úgy hogy ez néhány másodpercz múlva megadta magát. A küzdelem végső pillanatát mutatja be képünk.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1905. november 12.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Japáni birkozók
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1587x1046 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna