D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 281_380_pix_Oldal_50_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Képek a brassói románok tavaszi ünnepéről
B e s o r o l á s i   c í m : Képek a brassói románok tavaszi ünnepéről
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A brassói "Photoglob" fényképei
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Indulás a templomba
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-07-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 53. évf. 23. sz. (1906. junius 10.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Más országok néprajza
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tömeget ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : románok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ünnep
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : népviselet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Brassó
G e o N a m e s I d : 683844
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Románia
G e o N a m e s I d : 798549
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Képek a brassói románok tavaszi ünnepéről. - A brassói "Photoglob" fényképei
Indulás a templomba.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A mulatság kezdetét hangos mozsárdurrogás jelzi. Vezéreket választanak: fővezért (vatav), tábornokot (armas), századosokat (sutas). Azután húsvét utáni csü­törtökön ünnepi ruhában lóháton fölvonulnak az ú. n. Salamon-sziklához, a hol tánczczal és buzogánydobással mulatnak, időközönként borral is fokozva lelkesedésüket. így tart ez este öt óráig, a mikor a marczona csapat elindul a város felé.
Legelül egy kürtös halad, utána a czigánybanda. Aztán négy ember egy-egy szentelt fenyő­fát visz, melynek hegyén az aranynyal és ezüsttel díszített görög kereszt csillog. A tulajdonképeni hadi nép jön utánuk megszabott sorban egymás nyomában: a batrini, az öregek, a birkabőr süveges, pulykatollas fumiu, köztük a legelőkelőbbeknek fehér fumiu a neve ; aranynyal, ezüsttel dúsan hímzett ruhájuk, czifra lószerszámuk oly drága, hogy csak a leggazdagabb legények győzik. Három-négy pisztoly függ a nyeregkápájukról s az egész úton van pattogtatás, hogy csak úgy visszhangzik a vidék. A menetet az asszonynép végtelen kocsisora fejezi be. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1906. junius 10.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Képek a brassói románok tavaszi ünnepéről: Diszruhás oláh legények
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Képek a brassói románok tavaszi ünnepéről: Táborozás a Salamon-sziklánál
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1601x1079 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna