D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 381_480_pix_Oldal_33_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A fiumei kormányzó beiktatása
B e s o r o l á s i   c í m : Fiumei kormányzó beiktatása
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Gróf Nákó Sándor kormányzó fogadtatása
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Jelfy
U t ó n é v : Gyula
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1863-1945
V I A F I d : 283631013
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-07-28
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 53. évf. 27. sz. (1906. julius 8.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Más országok politikai élete
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tömeget ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Nákó Sándor (1871-1923)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : kormányzó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Fiume
G e o N a m e s I d : 3191648
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Horvátország
G e o N a m e s I d : 3202326
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A fiumei kormányzó beiktatása. - Jelfy Gyula fényképei.
Gróf Nákó Sándor kormányzó fogadtatása.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Nagyszentmiklósi gróf Nákó Sándor (Bécs, 1871. december 23. - Budapest, 1923. május 26.) hadnagy, Fiume kormányzója.
Tanulmányai befejeztével a hadseregbe lépett, a 6. számú huszárezred hadnagya volt, majd csakhamar ki is lépett a katonai szolgálatból. 1894 és 1896 között nagy utazásokat tett, gyakorlatilag körbeutazta a világot. Hazatérve nagyszentmiklósi birtokán gazdálkodott. Megkapta a császári és királyi kamarási címet, 1901-ben pedig az örökös jogú főrendiházi családok képviselőjükké választották, így a főrendiház tagja lett. Az 1906-os országgyűlési választásokon Nagyszentmiklós képviselője lett az Alkotmánypárt színeiben, de kisvártatva le is mondott. 1906. május 24-étől több mint 3 éven át Fiume kormányzói, és a Fiumei Tengerészeti Hatóság elnöki székében is ült. Fenti tisztségein és címein kívül még valóságos belső titkos tanácsos is volt.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Jelfy Gyula: A fiumei kormányzó beiktatása: A kormányzó elindul a kormányzói palotából
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Jelfy Gyula: A fiumei kormányzó beiktatása: A kormányzó a sétahajózáson
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1549x1123 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna