D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_100_pix_Page_16_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Muzaffer Eddin, az elhunyt perzsa sah
B e s o r o l á s i   c í m : Muzaffer Eddin, az elhunyt perzsa sah
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-09-09
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 54. évf. 2. sz. (1907. január 13.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ázsiai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Muzaffer-ed-Din (1853-1907)
V I A F I d : 12716992
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Perzsia
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Irán
G e o N a m e s I d : 130758
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Muzaffer Eddin, az elhunyt perzsa sah.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Muzaffer-ed-Din perzsa sah, Nazzred-Din sah fia. Atyja meggyilkoltatása után 1896-ban lépett trónra beutazta Európát s okos uralkodásával népszerű lett. Uralkodása végén alkotmányt adott Perzsiának. (Forrás: netlexikon.hu)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Naszr-eddin a negyedik uralkodó a Kadzsar-dynasztiából, mely Persiát 1794-ben meghódította, s tulajdonkép török származású a Kaspi-tenger vidékéről. Mint szigorú hitű mohamedán, ö is csak négy feleséget tart, azonban a feleségek mellett számtalan női cselédség és kiséret környezi, mind a hárem lakói. Első neje nem fejedelmi vérből való volt, ezért legidősb fia, Mazud Mirza, ki e nőtől származik s Zil-es szultán, azaz a "király árnyéka" nevet is visel és jelenleg 40 éves, nem lehet a persa törvények szerint örököse. Később a sah egy régibb dynasztiából származó herczegnőt vett el s ettől származó fia, Muzaffer, ki jelenleg Tebriz kormányzója, a valódi trónörökös. (Forrás: Vasérnapi Ujság, 1889. augusztus 25.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Muzaffer, a persa sah ifjabb fia
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Muzvffer-ed-din perzsa sah
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1035x1447 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna