D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 101_224_pix_Page_50_kep_0001b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az aradi vár 1849-iki foglyai
B e s o r o l á s i   c í m : Aradi vár 1849-iki foglyai
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Gáspár Endre
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Markovics Vincze honvédszázados rajzaiból
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Markovits
U t ó n é v : Vince János
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1826-1902
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-09-19
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 54. évf. 11. sz. (1907. március 17.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Gáspár András (1804-1884)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : katonatiszt
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : honvédség
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : 1848/49-es forradalom és szabadságharc
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : országgyűlési képviselő
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az aradi vár 1849-iki foglyai. - Markovics Vincze honvédszázados rajzaiból
Gáspár Endre.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Gáspár András (Kecskemét, 1804. november 23. - Bihar, 1884. augusztus 5.) honvéd vezérőrnagy, politikus.
1831-ben kapott először tiszti rangot. 1847-ben főszázados volt a Miklós huszárezredben.
Az ozorai ütközetben kiemelkedő érdemeket szerzett, ezért 1848. október 8-án őrnaggyá léptették elő. A muraközi hadműveletekben, majd a móri ütközetben (december 30.) Perczel Mór hadtestének egyik hadosztályparancsnokaként - november végétől honvéd ezredesi rangban - vett részt. 1849. január elejétől Görgey fel-dunai hadtestben kinevezték a Miklós huszárezred parancsnokává. Február 18-ától hadosztályparancsnok lett a fel-dunai, majd azt ebből alakult VII. hadtestnél.
Március végén átvette az "ideiglenes fővezérré" kinevezett Görgeytől a VII. hadtest parancsnokságát. Az 1849. április 2-ai hatvani ütközetben győzelmet aratott Schlik császári altábornagy hadteste fölött, ezért vezérőrnaggyá léptették elő. 1849. április 24-én betegségére hivatkozva kérte felmentését, és a további harcokban már nem vett részt.
Mivel az április 14-ei Függetlenségi Nyilatkozat után már nem harcolt a császári csapatok ellen, a hadbíróság "csak" tíz év várfogságra ítélte. 1850-ben kegyelmet kapott. Biharon postamester, majd 1868 és 1875 között a bihari kerület országgyűlési képviselője volt.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia : Gáspár András (vezérőrnagy)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái : Gáspár András
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gáspár András : 1804-1884. (Vasárnapi Ujság 31. évf. 32. sz. (1884. aug. 10.))
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az aradi vértanúk : Gáspár András honvéd tábornok visszaemlékezése
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Csorba György: Székelyné Kőrösi Ilona (szerk.): Kecskemét is kiállítja... Gáspár András - Erdősi Imre - Lestár Péter - Muraközy János - 71. honvéd zászlóalj - 16. (Károlyi) huszárezred - Kecskemét város szabadcsapata
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 492x633 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna