D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 593_712_pix_Oldal_50_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Esztergomi képek
B e s o r o l á s i   c í m : Esztergomi képek
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A Szent István-kápolna külseje a Várfokon
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Jelfy
U t ó n é v : Gyula
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1863-1945
V I A F I d : 283631013
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-12-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 54. évf. 35. sz. (1907. szeptember 1.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kápolna
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Esztergom
G e o N a m e s I d : 3053163
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Esztergomi képek. - Jelfy Gyula fölvételei.
A Szent István-kápolna külseje a Várfokon.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az esztergomi római katolikus Szent István-kápolna a Szent Tamás-hegy lábánál álló műemlék épület. Az Imaház utca és a Szent Tamás utca sarkán, az ún. Bánomi áttörés mellett található a Duna Múzeum szomszédságában. Területileg a vízivárosi plébániához tartozik.
Szabadon álló, egyhajós, egyenes szentélyzáródású barokk épület. Ablakai lant alakúak. A szentély felől kontyolt nyeregtetős kápolna. A szentélyhez keleti oldalról egy sekrestye csatlakozik. Főhomlokzata törtvonalú oromzattal lezárt, előtte timpanonos, nyeregtetővel fedett előcsarnok áll, ami klasszicista jegyeket hordoz. Ez a 19. század második feléből való. A későbbi építésre utal az is, hogy az előcsarnok félig takarja a főhomlokzat lant alakú ablakát. Bejáratát kőkeret szegélyezi. Tornya fából készült huszártorony, rajta bádog hagymakupolával, zsalus harangablakokkal. A főhomlokzatot és az oldalfalakat is lizénák tagolják.
Berendezéséből csak az oltárkép nélküli főoltár az eredeti. A mai oltárkép Jakobey Károly műve 1875-ből, Szent Istvánt és Szent Imrét ábrázolja. A szentély süvegboltozatának falképe 1788-ból való, és a Szent Jobbot ábrázolja, amint megjelennek előtte a betegek és koldusok gyógyulásért és segítségért imádkozva.
Az épület mellett egy késő barokk, corpussal egybefaragott, fogadalmi kőkereszt áll. Felirata: "Renováltatott a hívek adományából 1949-ben”.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Villy: Szent István király-plébániatemplom - Esztergom
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1616x1114 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna