D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 833_956_pix_Oldal_23_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Liszt Ádám, Liszt Ferencz atyja
B e s o r o l á s i   c í m : Liszt Ádám, Liszt Ferencz atyja
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A Magyar Nemzeti Múzeumban levő eredeti után
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-12-21
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 54. évf. 44. sz. (1907. november 3.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Család általában
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Zenetörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Liszt Ádám (1776-1827)
 M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 18-19. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Liszt Ádám, Liszt Ferencz atyja
A Magyar Nemzeti Múzeumban levő eredeti után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Liszt Ádámról, a zenész-óriás atyjáról, nem valami sokat tudunk, még születése évét és helyét sem; azt tudjuk, hogy magyar nemesi családból származott, de vagyontalan volt; apja - huszártisztnek fia - kasznár volt a herczeg Esterházyaknál s ezért a fiú is ugyane pályára lépett, noha testestől-lelkestől zenész volt. Több hangszeren is játszott, bizonyos fokú tökéletességgel; Kismarionban a nagy Haydn József karnagysága idején sokszor játszotta a herczegi zenekarban a gordonkát (kis bőgőt); sokat sétált együtt a klasszikus zeneköltővel. A példaszerű, kitűnő apa és zeneoktató 47 évet élt; egy franczia tengeri fürdőn van eltemetve: Boulogne-sur Mer a neve.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1907. november 3.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Adam Liszt
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1518x2127 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna