D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 365_496_pix_Oldal_37_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Háziipari tanfolyamok
B e s o r o l á s i   c í m : Háziipari tanfolyamok
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A jászberényi szalma- és kosárfonó tanfolyam készítményei
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-02-13
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 56. évf. 20. sz. (1909. május 16.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Könnyűipar, vegyipar
A l t é m a k ö r : Kézműipar
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Iparművészet, divattervezés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tanfolyam
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kézműipar
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fonás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kosárfonás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szalmafonás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : háztartás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Jászberény
G e o N a m e s I d : 3050907
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Háziipari tanfolyamok.
A jászberényi szalma- és kosárfonó tanfolyam készítményei.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A kereskedelmi és földmívelésügyi miniszterek a háziipar terjesztése és fejlesztése czéljából az ország különböző vidékem a köznép számára a téli hónapokban háziipari tanfolyamokat rendeznek, melyeken az egyes vidékek viszonyaihoz alkalmazkodva részint csipkeverésben és készítésében, részint a szalmának, gyékénynek vagy vesszőnek háziipari feldolgozásában szereznek gyakorlati jártasságot a tanfolyamok résztvevői.
Egy részük jászberényi gazdasági népiskola mellett rendezett szalma és kosárfonó tanfolyamra vonatkozik, melyben 80 fiú- és leány-növendék dolgozott 11 hétig s 776 darab tárgyat készített Haraszthy József igazgató vezetése alatt.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1909. május 16.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pollak Ferenc: Háziipari tanfolyamok: A jászberényi szalma- és kosárfonó tanfolyam műhelyében
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1564x1142 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna