D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 621_740_pix_Oldal_33_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A régi Pest emlékeiből
B e s o r o l á s i   c í m : Régi Pest emlékeiből
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A Calderoni-ház a Váczi-utcza és a Deák Ferencz-utcza sarkán
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Balogh
U t ó n é v : Rudolf
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1879-1944
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-03-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 56. évf. 33. sz. (1909. augusztus 15.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem általában
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : külső épületrész
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emlékház
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Pest
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A régi Pest emlékeiből. - Balogh Rudolf felvételei.
A Calderoni-ház a Váczi-utcza és a Deák Ferencz-utcza sarkán.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Nem a Calderoni-czég tulajdona, nem is volt de az üzlet közel száz évre menő ottléte folytán a közönség Calderoniéktól adta a nevét. Az üzletet Calderoni István alapította 1819-ben. 1861-ben Calderoni társul fogadta Hopp Ferenczet, az ismert földkörüli utazót, a ki 1864-ben aztán az egész üzletet átvette s mai napig is vezeti. Nagytudású, világlátott, tevékeny öreg úr, kinek gazdag gyűjteményei között megvan még az első czégtábla is, "a csillagászhoz" felirattal, melyet Calderoni István üzlete elé függesztett. Egy csillagvizsgáló embert ábrázol, a mint a teleszkópon keresztül a csillagokat szemléli.
De nemcsak az üzlet, hanem maga a ház is érdekes relikviája a régi Pestnek. Két oldalával a Türr István-utcza 12. és Deák Ferencz-utcza 5. szám alatt foglal helyet, homlokzata ellenben a Váczi-utczára fordul. Hatalmas tömbben húzódó két emeletes és régies építésű ház, melynek a Türr István-utczára néző oldalán az első és második emelet ablakköze között mitológiai alakok vannak elhelyezve. A második emelet párkánydísze mind a három oldalon végig kiterjesztett szárnyú sasfigurákkal van kiegészítve, legegyszerűbb azonban a váczi-utczai rész, melynek párkánydiszítése és a középen alkalmazott kilencz görögstílü oszlopa, a ház régiségét illusztrálja. A Deák Ferencz-utczai, illetőleg a Gizella-téri oldalon női mitológiai alakok láthatók. Építészeti szempontból különösebb nevezetessége nincs az épületnek, de művelődéstörténeti és lokális szempontból annál több, mert ez is egyike ama kevés számú emlékeknek, melyek a régi Pest építkezési modorát dokumentálják. A ház mostani alakjában különben az 1838-iki árvíz után épült, de a Hentzi bombái is kárt tettek benne az 1849. május havi ágyúzások alkalmával. Ebben a házban lakott éveken át Görgei István kir. közjegyző és testvérbátyja, Görgei Arthur, a negyvennyolczadiki magyar hadsereg fővezére.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1909. augusztus 15.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Balogh Rudolf: A régi Pest emlékeiből: A most lebontás alatt lévő "Borsajtó"-ház (Irányi-utcza 21.) udvara és homlokzata
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Balogh Rudolf: A régi Pest emlékeiből : A Nagy Kristóf-ház a Váczi-utcza és a Kristóf-tér sarkán
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1573x1113 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna