D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : hub1_502.416_0027e.jpg
C Í M 
F ő c í m : VI. Tábla: XVII. századbeli hollandi konyha az amsterdami városi múzeumban
B e s o r o l á s i   c í m : 6. Tábla: XVII. századbeli hollandi konyha az amsterdami városi múzeumban
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Szabó
U t ó n é v : Andrea
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Országos Széchényi Könyvtár
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2024-03-20
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2016-10-17
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : épületrész
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Tájékoztató múzeumok és könyvtárak építésére és berendezésére
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Tájékoztató múzeumok és könyvtárak építésére és berendezésére
S z e r z ő : Szalay Imre
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, 1909
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Muzeológia, műemlékvédelem
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : múzeum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Stedelijk Museum (Amsterdam)
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : konyha
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Amszterdam
G e o N a m e s I d : 2759794
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Hollandia
G e o N a m e s I d : 2750405
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 17. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : VI. Tábla: XVII. századbeli hollandi konyha az amsterdami városi múzeumban
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : " Ha ez bármi okból keresztülvihető nem volna, törekedjünk legalább arra, hogy az épület külsőleg is a tudományoknak szentelt jellegét tüntesse fel. Ez igen szerencsésen kidomborítható az által is, ha az illető épület magán hordja nemzeti vagy helyi jellegét, avagy a múzeum jellegét megadó gyűjtemény anyagához külsőleg is alkalmazkodik.
Lehetőleg kerüljük azt, hogy a vidéki múzeumok épületei külső alakjukban egyhangú egyformaságot mutassanak, amely miatt első tekintetre iskola, kórház, törvényszék, megyeház, városház, kaszárnya, casino épületek országszerte divatozó átlagos alakjuk szerint egymással bízvást összecserélhetők. Távol álljon tőlünk elitélő kritikát gyakorolni oly esetekben, amidőn még, az itt hangoztatott figyelmeztetések hiányában, az illető tényezők lelkes együttműködéssel ilyen általános jelenkori jellegű, de jellemző vonatkozással nem bíró múzeumi épületeket emeltek. Hisz a kormány is teljes mértékben elismerte az építtetők áldozatkész érdemeit, amidőn azokat hathatós hozzájárulásával segélyezte. A fejlődés, az első kezdet nehézségeit legyőzve, könnyen létesíthet ma már czélszerűbbet, jobbat, jellemzőbbet."
(Forrás: https://mek.oszk.hu/16100/16140/16140.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : VI. Tábla: A berlini Märkisches Provinzial-Museum egyik terme czéhemlékekkel
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1165x840 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna