D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : csernai_zoltan_mooc.jpg
C Í M 
F ő c í m : A MOOC platformok összehasonlító elemzése
B e s o r o l á s i   c í m : MOOC platformok összehasonlító elemzése
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Csernai
U t ó n é v : Zoltán
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2021-05-14
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2021-04-08
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az előadás időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
M e g n e v e z é s : Networkshop 2021
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Csernai Zoltán
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internetes technológia
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internet használat
T é m a k ö r : Média, tömegkommunikáció
A l t é m a k ö r : Online média
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Pedagógiai módszerek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : oktatási rendszer
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nyílt hozzáférés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : on-line üzemmód
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : elektronikus szolgáltatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tanfolyam
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : audiovizuális oktatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : audiovizuális oktatási eszköz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kommunikációs rendszer
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2021
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A MOOC platformok összehasonlító elemzése
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : A MOOC platformok összehasonlító elemzése A MOOC fogalma A MOOC (Massive Open Online Course) olyan nyitott oktatási rendszer, amelynek a keretében a résztvevők korlátlanul és esetenként ingyenesen hozzáférnek online kurzusokhoz, ezáltal nagyobb tömegek számára kívánja elérhetővé tenni a felsőoktatást. (Forgó, Racsko, 2014) A didaktikai tervezés (design) fogalma A tananyag, tanulási program, tanulási környezet optimális hatásegyüttesének kialakítása. A tartalmi elemek összeállítása, az adekvát médiaválasztás, a multimediális elemek integrációja, a tanulást segítő információk rendszerbe illesztése - mindezek igénylik, hogy a részek és az egész együtt, összhangban, összefüggéseiben legyen elgondolva. (Tóth, 2014) A kutatásom céljaként egy MOOC kurzus kidolgozását és technikai megvalósítását tűztem ki az informatikai gondolás (CT) fejlesztésének támogatására. MOOC-számok 2020-ban MOOC-kurzusok jellemzése A Coursera MOOC-kurzusának névjegye A Coursera MOOC-kurzusának felülete A felhasználó oldali elvárások egy MOOC-kurzussal szemben 1. Kurzusinformációk ismertetése Az oktatási cél meghatározása: Miért van szükség a kurzusban megjelenő oktatási tartalomra? Mit szeretnénk elérni a kurzus oktatásával? Kialakítandó/fejlesztendő kompetenciák meghatározása: Tudása Képességei Attitűdje Autonómiája és felelőssége 2. Kommunikációs formák biztosítása Szinkron kommunikáció Csevegés Konferenciabeszélgetés Aszinkron kommunikáció Elektronikus levél Fórum Visszacsatolási rendszer Felugró ablak Alkalmas a célként kitűzött ismeretek és kompetenciák önálló tanulással történő elsajátítására. 3. Jól szerkesztett felület kialakítása 4. Adminisztrálja az előrehaladást 5. Pedagógiai elvek és didaktikai módszerek érvényesülése Meghatározott célcsoport számára Meghatározott előismeretekre építve Konkrét oktatási céllal Átfogóan ismertet egy ismertanyagot Előzze meg a tanulói bizonytalanságot Módszertani elemek formai megjelenítése Kerülje a mediális túlterhelést Tevékenykedtesse a tanulókat 6. Egyértelmű navigáció elérhetősége 7. Visszajelzés a használhatóságról A kutatás folytatása A kutatásom következő fázisában az online képzési portálok vizsgálata során szerzett tapasztalatokat beépítésre kerülnek a saját kurzusom fejlesztésébe. Különös figyelmet fordítok azokra a taneszközökre és módszertani lehetőségekre, amelyek pozitív mértékben hozzájárulnak a kurzus sikeres teljesítéséhez és kellő mértékű motivációt ad a köznevelés pedagógusai számára. Felhasznált irodalom Dhawal Shah. By The Numbers: MOOCs in 2020; 2020. https://www.classcentral.com/report/mooc-stats-2020/. Dhawal Shah. Massive List of MOOC-based Microcredentials; 2020. https://www.classcentral.com/report/list-of-mooc-based-microcredentials/. Forgó, Sándor; Szabó, Bálint. Elektronikus tananyagok készítése és használata. Módszertani útmutató. Készült az Eszterházy Károly Főiskolán az Eötvös Loránd Tudományegyetem megbízásából. A Társadalominformatika: moduláris tananyagok, tartalom és tudásmenedzsment rendszerek fejlesztése projekthez (2011) TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0056. https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/33294. Forgó, Sándor; Racsko, Réka. A pedagógiai rendszertervezés és újmédia alapú MOOC-kurzus jellemzői a felsőoktatásban. In: Nádasi, András (szerk.) Agria Media 2014 : XI. Információtechnikai és Oktatástechnológiai Konferencia és Kiállítás: nemzetközi konferencia Eger, Magyarország : Eszterházy Károly Főiskola Médiainformatikai Intézet (2015) 572 p. pp. 348-359. , 12 p. Szabó, Bálint. Adatbázisfejlesztés és üzemeltetés I. Eger, Magyarország : EKF Líceum Kiadó (2014) 187 p. ISBN: 9786155250903. Tóth, Tibor. Oktatástechnológiai fejlesztés eszközei. Eger, Magyarország : EKF Líceum Kiadó (2014) 201 p. ISBN: 9786155250811 Köszönöm a figyelmet! Csernai Zoltán csernai.zoltan@uni-eszterhazy.hu
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Márföldi István: Oktatást támogató tartalomszolgáltatás a könyvtárakban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 18
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2016
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 18
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
M E G J E G Y Z É S 
Á l t a l á n o s   m e g j e g y z é s : Networkshop konferencia 2021
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna