D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : negyesi_peter_elekt_tanulasi_kornyezetek.jpg
C Í M 
F ő c í m : Elektronikus tanulási környezetek pro és kontra érvei az adaptivitás szemszögéből
B e s o r o l á s i   c í m : Elektronikus tanulási környezetek pro és kontra érvei az adaptivitás szemszögéből
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Négyesi
U t ó n é v : Péter
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2021-05-19
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2021-04-09
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az előadás időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
M e g n e v e z é s : Networkshop 2021
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Négyesi Péter
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Pedagógiai módszerek
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internetes technológia
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internet használat
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Számítógépes kultúra
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : elektronikus szolgáltatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : e-learning
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : távoktatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tanulás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2020
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Elektronikus tanulási környezetek pro és kontra érvei az adaptivitás szemszögéből
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Elektronikus tanulási környezetek pro és kontra érvei az adaptivitás szemszögéből Előadó: Négyesi Péter (EKE NTDI DPP I.) Témavezetők: Oláhné Dr. Téglási Ilona (egyetemi adjunktus) Dr. Racsko Réka (egyetemi adjunktus) NetworkShop 2021 Online konferencia 2021. április 09. Az előadás felépítése Bevezetés Irodalmi kitekintés Az LMS-től az AES-ig Módszertan Eredmények és konklúziók Távlati tervek Bevezetés I. Bevezetés II. AZ ADAPTIVITÁS EGYRE FONTOSABBÁ VÁLIK! A képek forrása: https://maitt.hu/upload/aneszteziologia/image/banner/covid_19_654.jpg https://elearning.unideb.hu/pluginfile.php/613477/mod_label/intro/online-learning-illustration-Converted-1024x384.png https://cdn.elearningindustry.com/wp-content/uploads/2020/02/0462eb95bda1cac0c4d8ad9234916143.png Bevezetés III. Irodalmi kitekintés Graf & list An evaluation of open source e-learning platforms stressing adaptation issues ICALT'05. Kaohsiung. Taiwan. Reyes et al. Comparing open-source e-learning platforms from adaptivity point of view EAEEIE Annual Conference. Valencia. Spain. Tsolis et al. An adaptive and personalized open source e-learning platform Procedia - Social and Behavioral Sciences Cavus & zabadi A comparison of open source learning management systems Procedia - Social and Behavioral Sciences Az LMS-től az AES-ig I. Az e-tanulás akadályai 01 Személyes akadályok 02 Szervezési akadályok 03 Technológiai akadályok 04 Tartalom-alkalmassági akadályok 05 Oktatási akadályok leküzdésükhöz A FELHASZNÁLÓK IGÉNYEIHEZ IGAZODÓ ADAPTIVITÁS BEÉPÍTÉSE/BEVEZETÉSE Oktatási követelmények az adaptív LMS-sel szemben Az LMS-től az AES-ig III. Módszertan I. Minőségi súly és összeg (QWS) megközelítés Előzetes értékelési szakasz (4 minimális kritérium) Rétegzett valószínűségi mintavétel Félig strukturált interjú Alkategóriák súlyozása és értékelése Teljesítmény- és tapasztalati értékek összegzése szimbólumonként Rangsorolás a platformok páronkénti összehasonlításával Konklúziók levonása Módszertan II. 8 kategória: Kommunikációs eszközök Tanulási objektumok Felhasználói adatok kezelése Használhatóság Adaptáció Technikai szempontok Adminisztráció Tanfolyam-menedzsment Adaptáció: Alkalmazkodóképesség (*) Személyre szabhatóság (#) Bővíthetőség (*) Adaptivitás (*) Adaptivitás (*): A tanulási objektumok annotációi Kommunikációs objektumok annotációi A tananyag statikus adaptációja A tananyag dinamikus adaptációja *: Annotációk és dinamikus adaptáció #: Dinamikus adaptáció +: Két attribútum áll rendelkezésre |: Egy attribútum áll rendelkezésre 0: Nincs rendelkezésre álló attribútum Eredmények 1. táblázat. Az adaptációs kategória értékelési eredményei Konklúziók Következtetések Az adaptivitás az egyik legfontosabb eszköz lehet az alapvető e-tanulási akadályok leküzdésében. Az adaptivitás minden hatékony oktatási folyamat alapvető részét képezi. Az adaptivitás segíthet az e-tanulás elterjesztésében a nem tipikus IKT-felhasználók körében is. A tanulókat pozitívan kell motiválni ahhoz, hogy az adaptív funkciókat aktívan alkalmazzák. A teljes adaptivitás az összehasonlított rendszerek egyikében sem érhető el, így indokolt egy új platform fejlesztése. Távlati tervek Új, nyílt forráskódú, adaptív e-learning rendszer fejlesztése. Szinkron és aszinkron e-tanulás támogatása. A mesterséges intelligencia segítségül hívása a teljes adaptivitás eléréséhez. Profilalkotási és személyre szabási szolgáltatások integrálása. Beválásvizsgálat - Módszertani ajánlás elkészítése Bibliográfia Benedek, A. (2012). "Digitális pedagógia 2.0". Typotex. Budapest. Cavus, N. & Zabadi, T. (2014). "A Comparison of Open Source Learning Management Systems". Procedia - Social and Behavioral Sciences. 143. 10.1016/j.sbspro.2014.07.430. Graf, S. & List, B.. (2005). "An evaluation of open source e-learning platforms stressing adaptation issues". Fifth IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT'05). Kaohsiung. Taiwan. pp. 163-165. doi: 10.1109/ICALT.2005.54. Komenczi, B. (2009). „Elektronikus tanulási környezetek”. Gondolat Kiadó. Budapest. Madani, Y. & Ezikouri, H. & Erritali, M. & Hssina, B.. (2020). "Finding optimal pedagogical content in an adaptive e-learning platform using a new recommendation approach and reinforcement learning." Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing 11, no. 12: 3921-3936. Négyesi, P. (2020). "Adaptív elektronikus tanulási környezet fogalmi keretei." In Az innováció világa 2020 Konferencia 2020.12.04. Debrecen: Debreceni Egyetem. Ruiz Reyes, N. & Vera-Candeas, P. & Galan, S. & Viciana-Abad, R. & Canadas Quesada, F. & Reche-López, P.. (2009). "Comparing open-source e-learning platforms from adaptivity point of view". EAEEIE Annual Conference. Valencia. Spain. pp. 1-6. doi: 10.1109/EAEEIE.2009.5335482. Shershneva, V. & Vainshtein, Y. & Kochetkova, T. & Esin, R.. (2019). "Technological approach to development of adaptive e-learning system." SHS Web of Conferences. 66., https://doi.org/10.1051/shsconf/20196601014 Tsolis, D. & Stamou, S. & Christia, P. & Kampana, S. & Rapakoulia, T. & Skouta, M. & Tsakalidis, A.. (2010). "An adaptive and personalized open source e-learning platform". Procedia - Social and Behavioral Sciences. 9. 38-43. Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Előadó: Négyesi Péter (negyesi.peter@uni-eszterhazy.hu) Témavezetők: Oláhné Dr. Téglási Ilona (teglasi.ilona@uni-eszterhazy.hu) Dr. Racsko Réka (racsko.reka@uni-eszterhazy.hu) NetworkShop 2021 Online konferencia 2021. április 09.
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kokas Károly - Várnai-Vígh Adrienn: Tömeges könyvtári felhasználóképzés távoktatási formában az SZTE Klebelsberg Könyvtár e-learning platformján
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 16
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2016
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 16
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna