D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : prantner_csilla_csernai_zoltan_pedagogus_tovabbkepzes.jpg
C Í M 
F ő c í m : A pedagógus továbbképzés tapasztalatai a Komplex Alapprogram Digitális alapú alprogramjában
B e s o r o l á s i   c í m : Pedagógus továbbképzés tapasztalatai a Komplex Alapprogram Digitális alapú alprogramjában
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Kvaszingerné dr. Prantner
U t ó n é v : Csilla
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Csernai
U t ó n é v : Zoltán
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2021-05-19
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2021-04-08
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az előadás időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
M e g n e v e z é s : Networkshop 2021
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Kvaszingerné dr. Prantner Csilla, Csernai Zoltán
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Pedagógiai módszerek
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Szakképzés
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internetes technológia
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internet használat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : pedagógus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pedagógusképzés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : továbbképzés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális technika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : információs technika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2021
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A pedagógus továbbképzés tapasztalatai a Komplex Alapprogram Digitális alapú alprogramjában
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : A pedagógus továbbképzés tapasztalatai a Komplex Alapprogram Digitális alapú alprogramjában Kvaszingerné dr. Prantner Csilla és Csernai Zoltán Eszterházy Károly Egyetem, Informatika Kar, Digitális Technológia Intézet Humáninfomatika Tanszék A KOMPLEX ALAPPROGRAM BEVEZETÉSE A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN EFOP-3.1.2-16-2016-00001 2021.04.08. A kutatás a Komplex Alapprogram az EFOP-3.1.2-16-2016-00001 azonosítószámú,"A közneve­lés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából" c. pályázat keretében valósult meg. A Komplex Alalprogram felépítése KAK: Komplex Alapprogram Koncepció DFHT: Differenciált fejlesztés heterogén tanulócsoportban DA: Digitális alapú Alprogram ÉA: Életgyakorlat-alapaú Alprogram LA: Logikaalapú Alprogram MA: Művészetalapú Alprogram TA: Testmozgásalapú Alprogram Az alprogram célja A pedagógusok módszertani kultúraváltásának elősegítése, korszerű digitális megoldások alkalmazásával. Elektronikus tanulási környezet kiépítése. Felgyorsítani az intézmények digitális átállását. IKT-műveltség fejlesztése. A tanulás és a tudás megszerzése legyen örömforrás a digitális alkalmazások használatával. Hosszú távú cél: az információs társadalom iskolájának kialakítása. A digitális alapú alprogram Az ábra Tongori Ágota (2012). Az IKT-műveltség fogalmi keretének változása. Iskolakultúra. 11. sz., 34-47. c. tanulmánya alapján készült. Illeszkedés az alapelvekhez Tanulástámogatás Adaptivitás Közösségi lét Komplexitás Méltányosság illeszkedés a Komplex Alapprogram elveihez Az IKT-műveltség tranzverzális, kereszttantervi alkalmazása. Az elektronikus tanulási környezet virtuális dimenziójához (internetes szolgáltatások és applikációk) való hozzáférés, együtt tanulás élménye Tanári kompetenciához adaptív Tanulói kompetenciához adaptív Eszközökhöz adaptív BYOD-Hozd magaddal a saját eszközöd, 1:1 modell Az alprogram illeszkedése a Komplex alapprogram elveihez A kreatív médiahasználat és digitális írástudás fejlesztése, médiatudatosság fejlesztése. Kollaboratív, közös tudásépítés. Tanulóközösségek kialakulása és fenntarthatósága. A 4 műveltségelem minden tantárgyban megjelenik. BYOD-Hozd magaddal a saját eszközöd, 1:1 modell Személyes tanulási környezet kiépítése. Egyéni tanulási utak kialakítása. Élethosszig tartótanulás. A Képzés felépítése I. Jelenléti nap 1. Elméleti felkészítés (kontakt órák) 3 óra 3. 1 Iskola a 21. században. Digitális átállás az oktatásban, különös tekintettel a módszertani megújulás lehetőségeire. 3.2 A digitális pedagógus. 3.3 Új tanulási környezetek 3.4 BYOD-modell, a hozzáférés 1:1 modellje 3.5 A 21. századi alapkészség- és kompetenciamodellek 2. Kollaboratív munkát támogató digitális taneszközök: 6,5 óra 3.1.1. Kollaborációs lehetőségek a felhőben: 2,5 óra 3.1.2. Irodai alkalmazások a felhőben: dokumentumok közös szerkesztése, táblázatok közös kitöltése, felhasználási lehetőségek az oktatásban és oktatásszervezésben: 1,5 óra 3.1.3. Kiegészítő lehetőségek a felhő-technológiában: 2,5 óra A Képzés felépítése II. Jelenléti nap 3.2. Tanítást-tanulást támogató digitális taneszközök : 9,5 óra 3.2.1. Óraszervezést segítő alkalmazások: 2 óra 3.2.2. Tanulást segítő alkalmazások –Tankocka: 2 óra 3.2.3. Tanulást segítő alkalmazások: Okosdoboz : 1 óra 3.2.4. Összefoglalást, megértést támogató vizuális megoldások: szófelhő készítés, fogalomtérkép készítők, interaktív faliújság: 1 óra 3.2.5. Tudásellenőrzés és értékelés online módszerekkel 1 óra 3.2.6. Prezentációkészítés a felhőben : 1,5 óra 3.3. Önfejlesztést támogató digitális lehetőségek: 0,5 óra 3.3.1. Szakmai közösségek 3.3.2. Digitális oktatás képzései III. Online képzés 4. Eszközhasználat (online órák) 1.1. Technológiai műveltség fejlesztése 1.2. Felelősségteljes eszközhasználat 1.3. Információkeresés lehetőségei (pedagógiai információforrások) 5. Az oktatómunka felhő alapú támogatása (online) 5.1. Kollaborációs lehetőségek Fájlkezelés, kollaborációs lehetőségek, Google-eszközök 5.2. Tudásellenőrzés 5.3. Vizualizáció a felhőben A továbbképzés felépítése Képzéstípusonként Blended (kevert) módszer kontakt és online: 2*10 óra: kontakt képzés 10 óra: online képzés a kontakt képzést követően Távolléti - csak online: A prezentáció önálló feldolgozás tanári segítséggel (3*10 óra) Naponta 2 központi instrukciós levél, gyakori egyéni levelezés Online megbeszélések felajánlása Távoktatási forma: Távoktatási tananyag egyéni feldolgozása 2 hét Képzői központi és egyéni üzenetek Mérföldkövek teljesítése Statisztika eddig megtartott képzésekről Blended (kevert) kontakt és online: 2018: 47 DA képzés 2019: 73 DA képzés 2020: 24 DA képzés Távolléti - csak online: 2020: 24 DA képzés Távoktatási forma - csak online: 2020: 31 DA képzés Összesen: 82 képzés Statisztik a eddig megtartott képzésekről Blended (kevert) kontakt és online: 2018: 865 fő 2019: 1048 fő 2020: 929 fő Távolléti - csak online: 2020: 364 fő Távoktatási forma - csak online: 2020: 1293 fő Összesen: 3206 fő Statisztik a eddig megtartott képzésekről Távoktatási forma 2021.01.01. naptól: 2021 Képzések száma 2021.04.01-ig 9 db (6 lezárt, 3 futó) Bejelentkezettek száma 116 fő Sikeresen végzettek száma 80 fő Jelenleg képződik 33 fő Összesen: 229 fő Kinek ajánljuk? Nem (csak) az informatikatanároknak. Bármely szakos pedagógusnak. Érdeklődés az IKT-eszközök iránt. Digitáliskultúra-azonos személet kialakítása. Digitális átállás elősegítése. KÖSZÖNJÜK MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! kvaszingerne.prantner.csilla@uni-eszterhazy.hu csernai.zoltan@uni-eszterhazy.hu
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bedő Andrea: A személyre szabott oktatás támogatása digitális eszközökkel
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 21
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2016
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 21
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna