D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Szepesi_Imre_1875_4.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szepesi Imre 1875-4.
B e s o r o l á s i   c í m : Szepesi Imre 1875-4.
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Pollák
U t ó n é v : Zsigmond
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1837-1912
V I A F I d : 144155096
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : közreadó
B e s o r o l á s i   n é v : Szenti
U t ó n é v : Tamás
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-02-28
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2015-09-09
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 1875
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A grafika készítésének időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Művelődéstörténet
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : egyetemi tanár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Szepesi Imre (1811-1875)
V I A F I d : 121468155
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Szepesi Imre
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Szepesi Imre (Léva, 1811. április 9. - Budapest, 1875. január 9.) klasszika-filológus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja (1858). 1826-ban belépett a piarista rendbe. Privigyén töltötte a próbaévet és mint próbaéves kezdte meg tanári pályáját 1827-1828-ban. Tanulmányai befejezése után, 1833-tól öt évig Kisszebenben volt tanár, majd Budára helyezték át. 1842-től mint a Vécsey báró fiúk nevelője felváltva Bécsben és Sárközön tartózkodott. Sárközön mértékletességi egyleteket alapított a túlzásba vitt pálinkaivás visszaszorítására. Miután befejezte a Vécsey-fiúk nevelését, 1848-tól a pesti piarista főgimnázium tanára, 1861 és 1864 között igazgatója volt. 1865-ban egyetemi magántanár, 1870-ben pedig a klasszika-filológia rendes tanára lett a pesti egyetemen. Az ifjúság zenei oktatásával is foglalkozott, tanítványa volt többek között Bignio Lajos, a híres énekes. A tanári pályán és irodalmi munkásságával szerzett pénzen szülővárosának, Lévának iskolát építtetett. A Magyar Tudományos Akadémia 1858. december 15-én levelező tagjának választotta. Választmányi tagja volt a Szent István- és a Szent László Társulatnak 1870-ben a király aranyéremmel tüntette ki. Cikkei megjelentek a pesti főgimnázium Tudósítványában (1856. De utilitate linguae graecae, et modo quo in ea colenda progrediendum, 1859., 1860. A hangemelés, lejtés és hangmegnyujtásról a görög nyelvben, 1861. A régiek véleménye a föld és ég alakjáról Herodot szerint, térképpel, 1862. A nyilvános isteni tisztelet helye a régieknél, 1863., 1864. Socrates életrajza) a Tanodai Lapokban (1858. Az énekről és az éneklés mivolta- és fejlődéséről), a Magyar Tudományos Akadémia Értesítőjében (1870. A görög hangzók és kettős hangzók egykori kiejtéséről). Munkatársa volt az Egyetemes magyar encyclopaediának is. Számos tankönyvet (Elemi hellen nyelvtan, Elemi latin nyelvtan, Elemi énektan), felköszöntő- és emlékbeszédeket, latin nyelvű ódákat írt. Munkáiból kiemelhető Jelen viszonyaink az óclassicai irodalomhoz című tanulmánya (Bécs, 1868). (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szepesi Imre és Szigeti Warga János
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1143x1416 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer