D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 861_1024_pix_Oldal_31_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Fulliquet György, genfi kálvinista tudós Sárospatakon, kollégiumi tanárok körében
B e s o r o l á s i   c í m : Fulliquet György, genfi kálvinista tudós Sárospatakon, kollégiumi tanárok körében
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Zilahi Kiss
U t ó n é v : Jenő
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-02-05
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 57. évf. 44. sz. (1910. október 30.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Középfokú oktatás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Fulliquet, Georges (1863-1924)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Rácz Lajos (1864-1934)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Harsányi István (1874-1928)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Nagy Béla (1877-1939)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Novák Lajos (1855-1917)
 M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Sárospatak
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1910. szeptember
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Fulliquet György, genfi kálvinista tudós Sárospatakon, kollégiumi tanárok körében.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Fulliquet még aránylag fiatal ember, mindössze 47 éves; tanulmányait Svájczban és Marburgban végezte; 18 évig volt Lyonban gyakorló lelkész. Genfben 1906-ban választották meg az egyetem rendszeres theológiai tanszékére. Tanszékének teendőin kívül lelkészi szolgálatot is teljesít a Szentpéter-templomban s így kétszeres utódja Kálvinnak.
Képünk - egy ügyes amateur, Zilahi Kiss Jenő úr fölvétele - a sárospataki főiskola udvarán ábrázolja őt, baloldalán dr. Kováts István, jobboldalán dr. Rácz Lajos közigazgató áll; a második sorban Harsányi István főgimnáziumi vallástanár és főiskolai könyvtárnok, Nagy Béla theológiai dékán és Novak Lajos prorektor állanak.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1910. október 30.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Doumergue Emil franczia tudós a sárospataki főiskola udvarán, a főiskola tanáraival
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1545x1110 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna