D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : fizika.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/081500/081572/fizika_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : A fizikatanítás problémái és oktatásának konstruktivista megközelítése
B e s o r o l á s i   c í m : Fizikatanítás problémái és oktatásának konstruktivista megközelítése
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Radnóti
U t ó n é v : Katalin
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-02-25
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2011-10-22
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : SlidePlayer
T É M A 
T é m a k ö r : Fizika, atomfizika
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Pedagógiai módszerek
T é m a k ö r : Fizika, atomfizika
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : energia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fizika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fizikai és kémiai tudományok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tanár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tudás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ismeret
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A fizikatanítás problémái és oktatásának konstruktivista megközelítése Radnóti Katalin ELTE TTK Fizikai Intézet rad8012@helka.iif.hu.
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Dia 1 A fizikatanítás problémái és oktatásának konstruktivista megközelítése Radnóti Katalin ELTE TTK Fizikai Intézet rad8012@helka.iif.hu Dia 2 Az előadásban érintett témák A tantárgyi obszervációs vizsgálatok fizikára vonatkozó tapasztalatai. Mi lehet a fizikaoktatás célja? A konstruktivista tanuláselmélet néhány, a fizika oktatása szempontjából fontos megállapítása. Néhány javaslat a fizikaoktatás lehetséges megújításához a mechanika példáján keresztül. Dia 3 Dia 4 Dia 5 Miért tanítunk fizikát? Modern technika Világkép kialakítása Jelenségek magyarázata Megismerési módszer Kvantitatív előrejelzések Kritikus gondolkodás Dia 6 A konstruktivizmus legfontosabb jellemzői A tudást a tanuló aktívan létrehozza, s nem csak passzívan elfogadja. A tanulók az új tudományos ismeretet a már általuk birtokolt tudásra reflektálva, s abba integrálva hozzák létre. Az egyének tanulási folyamataiban a világról egyéni interpretációk születnek meg, amelyek jóságát adaptivitásuk dönti el. A tanulás egyéni konstrukciós folyamat, amely azonban nagyon gyakran társas folyamatok során zajlik, melyekben a gondolatok megmagyarázása és megvitatása döntő jelentőségű. - A tanulók magukkal hozzák a világról alkotott saját elképzeléseiket az osztályterembe, s meg kell kapniuk minden lehetőséget arra, hogy azokat kifejezhessék. Dia 7 A konstruktivizmus gyökerei Konstruktivizmus Posztmodern tudományfilozófiák Kognitív pszichológia Dia 8 Jean Piaget(1896-1980) A tudás nem egy tiszta papíron megjelenő lenyomat, hanem az aktív tevékenység eredményeképpen létrejövő, a környezetére reagáló rendszer. Dia 9 Tudáskonstruálás Társas folyamatok Tudás Előzetes tudás Dia 10 Pszichológiai háttér Jean Piaget: a gyermeki megismerés konstrukció. Mit konstruálunk meg? Tudást, ismeretrendszereket, elméleteket, világképet. A információfeldolgozás tudástartalomhoz és konkrét szituációhoz (kontextushoz) kötött. Képesség: tartalom- és kontextusfüggő valami. Metakogníció szerepe. Dia 11 A genetikus út Az oktatás során azt az utat járjuk végig a tanulókkal, ahogy az adott elmélet megszületett! Ne csak a letisztult végeredményt mutassuk be! ? Milyen új kérdések merültek fel, Hogyan alakult ki egy-egy fontos alapfogalom? Hogyan illeszkedett az adott felfedezés az adott kor ideológiai környezetébe? Dia 12 Néhány összehasonlítás Konstruktivizmus Képesség- pedagógia Képesség Magasan szervezett, jól alkalmazható tudásrendszerek vannak. Általános, bármilyen tudásrendszeren alkalmazható képességoperátorok vannak. Igazság adaptivitás Igaz - hamis Objektivitás Személyes konstrukciók Objektív valóság tükröződése Dia 13 Tudás A tanuló létrehozza Reflektál Adaptivitás Konstrukció Előzetes tudás Dia 14 A fizika tanulása Könyvek, táblázatok Empíria Előzetes tudás Dia 15 JAVASLATOK A téma tanításának kezdetén diagnosztikus értékelés keretében feltárjuk a gyerekek előzetes tudását. A válaszok függvényében tervezzük meg a gyerekek számára az adott témával kapcsolatos fogalmi váltás eléréséhez szükséges tanulási környezetet. Alternatív magyarázatokat kínálni a gyerekek számára. Sokféle módszer alkalmazható, Az új tananyag kb. 3-et részének feldolgozása után formatív értékelés az egész osztály számára. Dia 16 A kísérletek lebonyolítása Problémafelvetés. A gyerekek csoportmunkában konkretizálják a problémát. A gyerekek megtervezik a kísérletet. Hipotéziseket fogalmaznak meg a kísérlet várható lefolyásával kapcsolatban. Amennyiben a tanár engedélyt ad rá, a gyerekek elvégzik a kísérletet. A gyerekek levonják a következtetéseket. Dia 17 Néhány példa Dia 18 Mozgásszemlélet Arisztotelész Newton Az a test, amelyet más test nem mozgat fokozatosan megáll, ha előtte mozgott. Ha egy testre nem hat más test, akkor vagy helyben marad, vagy tovább mozog. A testek mozgása azért szűnik meg, mert ilyen a természet rendje. A testek mozgásának megszűnését testek okozzák, nekiütköznek, súrlódnak vele, akadályozzák a mozgást (gáz, folyadék), folyamatosan érintkezve a testtel lassítják azt. A mozgás fenntartásához egy másik test hatása, erő kell. A mozgás fenntartásához nem egy másik test hatása szükséges. Minél nagyobb erő hat a testre, annál nagyobb sebességgel mozog. A testre ható erő növeli vagy csökkenti a test sebességét, esetleg megváltoztatja a mozgás irányát. Dia 19 Mozgásszemlélet Arisztotelész Newton Az égi objektumok természetes mozgása az egyenletes körmozgás. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás a természetes mozgás. A körmozgás fenntartásához nem szükséges erő. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás fenntartásához nem szükséges erő. Az alma szabadesése természetes mozgásnak tekinthető, hiszen a nehéz testek lefelé esnek, míg a könnyű testek felfelé mozognak. A gravitációs erő hatására történik a mozgás. A Hold számára az egyenletes körmozgás a természetes mozgás, mivel az égi objektumok számára ez a természetes mozgásforma. A gravitációs erő hatására történik a mozgás. Dia 20 A newtoni fizika kialakulása Newton I. törvénye Galilei, körök Descartes, magára hagyott test De, létezik ilyen mozgás? Képzeljétek el a következőt! Két 1 kg tömegű test van a világűrben, mindentől távol, egymástól 1m távolságban, majd elindítjuk ezeket állandó sebességgel. Mi fog velük történni? Dia 21 A newtoni fizika kialakulása Newton II. törvénye A fáma szerint Newton akkor fedezte fel a gravitáció törvényét, amikor a fejére esett egy alma. Ez az esemény adta az ihletet ahhoz az elgondoláshoz, hogy valójában a lehulló alma és a Hold mozgását azonos törvények irányítják. Dia 22 A newtoni fizika kialakulása Newton III. törvénye Radikálisan szakított a különböző dinamikai szituációk középkori hierarchikus elképzelésével az objektum-környezet viszonyt illetően. E helyett a dinamikai szereplők egyenrangú viszonyát vette alapul. Ez adja a newtoni fizika világképi jelentőségét. Dia 23 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Letölteni A fizikatanítás problémái és oktatásának konstruktivista megközelítése Radnóti Katalin ELTE TTK Fizikai Intézet rad8012@helka.iif.hu.
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Radnóti Katalin: Mit tanítsunk az energiáról?
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 23
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x575 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet