D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : integralt.jpg
C Í M 
F ő c í m : Integrált természettudományos mintaprojektek
B e s o r o l á s i   c í m : Integrált természettudományos mintaprojektek
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Radnóti
U t ó n é v : Katalin
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-02-25
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : SlidePlayer
T É M A 
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Pedagógiai módszerek
T é m a k ö r : Környezetvédelem, természetvédelem
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : természettudomány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kozmológia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fizikai és kémiai tudományok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : éghajlatváltozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : légkör
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : atomenergia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Dia 1 INTEGRÁLT TERMÉSZETTUDOMÁNYOS MINTAPROJEKTEK A klímaváltozás A légkör összetevői, hőtágulás, atomenergia Radnóti Katalin ELTE TTK Fizikai Intézet rad8012@helka.iif.hu http://members.iif.hu/rad8012/ Dia 2 A levegő széndioxid- és páratartalmának hatása a földi hőmérsékletre Szakmai háttér (tanulói háttéranyag) Szomszédos bolygók hőmérséklete Földi légkör széndioxid tartalmának alakulása és a hőmérséklet Többi üveggáz, rezgési nívók Vízgőz szerepe Tanulói tevékenységek, kompetenciafejlesztés Csoportos kísérletezés leírás alapján Szövegek, grafikonok, táblázatok elemzése, az eredmények társadalmi kontextusba helyezése Kutatómunka Dia 3 Honnan tudjuk? Izotópösszetétel, légbuborékok. Dia 4 Grafikonelemzés Milyen két grafikon látható? Az időnek mit jelent a 0 pontja? A hőmérsékletváltozást leíró grafikonnak mit jelent a 0 pontja? Az elmúlt 180 ezer évben általában milyen volt a légkör hőmérséklete a maihoz képest? Körülbelül milyen időszakban volt a legalacsonyabb a hőmérséklet? Körülbelül milyen időszakban volt a legmagasabb a hőmérséklet? Hogyan változott a légkör hőmérséklete az elmúlt évezredekben? Egyenletesnek mondható a változás? A széndioxid értékeke abszolút vagy relatív értékei vannak a második grafikonon ábrázolva? Mi a ppm egység? Hogyan változott a légkör széndioxid koncentrációja az elmúlt évezredekben? Egyenletes volt a változás, vagy vannak maximum és minimumértékek? Van-e hasonlóság a két grafikon változásait tekintve? Milyen következtetést tud megfogalmazni a földi légkör hőmérséklete és a széndioxid koncentráció változásával kapcsolatban? Dia 5 Hőtágulás Szakmai háttér A tanulók részecskeképe meglétének diagnosztikus vizsgálata Tanulói tevékenységek Csoportos kísérletezés leírás alapján Társadalmi problémák elemzése a kapott eredmények felhasználásával Egyszerű számítások elvégzése differenciált feladatként Dia 6 Célszerű-e hazánkban atomerőművet építeni? Célkitűzés: a gyerekek tényszerű tudáson alapuló önálló álláspontot alakítsanak ki az atomenergia felhasználásáról. Szakmai háttér Az energiával kapcsolatos félreértelmezések tisztázása (megmaradó mennyiség, energia átalakítás....) atomok szerkezetének elemi ismerete. Tanulói tevékenységek Csoportos tanulás Adatgyűjtések Széleskörű önálló kutatómunka, akár külön projekt Dia 7 A nukleáris technika elemeiről való gondolkodás http://members.iif.hu/rad8012/ atomfizika/TOTO-kiertekeles.doc Néhány megállapítás: Fiúk elfogadóbbak, mint a lányok. Fiúk többet tudnak, mint a lányok. Dia 8 Paksi Atomerőmű Zrt. honlapja Sugárzások, mint alfa-, béta- és gamma, felezési idő http://www.atomeromu.hu/mukodes/radioaktiv.htm Maghasadás, láncreakció, atomreaktor és környezeti hatása, működésének kockázatai http://www.atomeromu.hu/mukodes/hasadas.htm A radioaktív hulladék tárolása hazánkban http://www.origo.hu/tudomany/20070928-nuklearis- hulladekok-uj-tarolo-kis-es-kozepes-aktivitasu- radioaktiv-anyagoknak.html Dia 9 Dia 10 Köszönöm a figyelmet! rad8012@helka.iif.hu http://members.iif.hu/rad8012/
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Radnóti Katalin: Mit tanítsunk az energiáról?
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 10
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x578 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet