D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : nuklearis.jpg
C Í M 
F ő c í m : A nukleáris technikával kapcsolatos gondolkodás múltja, jelen, jövője
B e s o r o l á s i   c í m : Nukleáris technikával kapcsolatos gondolkodás múltja, jelen, jövője
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Radnóti
U t ó n é v : Katalin
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-03-03
E s e m é n y : létrehozva
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : SlidePlayer
T É M A 
T é m a k ö r : Fizika, atomfizika
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Fizika, atomfizika
A l t é m a k ö r : Atomfizika, molekuláris fizika
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : oktatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fizika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hallgató
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : verseny
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : atomenergia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : energia-visszanyerés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Dia 1 1 A nukleáris technikával kapcsolatos gondolkodás múltja, jelene, jövője Radnóti Katalin ELTE TTK Fizikai Intézet rad8012@helka.iif.hu http://members.iif.hu/rad8012/ Dia 2 2 Érintett témák Egyetemi évek (előadások, kirándulások, a fizika társadalmi szerepe, magyar tudósok tisztelete) Fiatal tanár, mint továbbképző Az oktatás jelenlegi helyzete Néhány publikáció Attitűdvizsgálatok Dia 3 3 Oktatás Tiszteld a gyermekeket. Tisztelettel figyeld szavaikat és végtelen szeretettel szólj hozzájuk. Szilárd Leó, 1940. október 30. A Tíz parancsolat - ok közül a 8. Jelenlegi helyzet: a természettudományok és azon belül a fizika és kémia vészes mértékű visszaszorítása! Tiltakozás a kerettantervi tervezet ellen. Dia 4 4 Az alapóraszámok alakulása fizikából Dia 5 5 IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) Dia 6 6 PISA (Programme for International Students Assessment) http://pisaweb.acer.edu.au/oecd_2003/oecd_pisa_data_s1.html Dia 7 7 Az ELTE-re belépő hallgatók eredményeinek eloszlásai http://members.iif.hu/rad8012/ Dia 8 8 Az ELTE-re felvett hallgatóknak a közoktatás során szerzett fizikatudása, két év hallgatói adatai szerint, 576 fő Dia 9 9 Néhány általános megállapítás 1.) Akik nem tanultak fizikát a 12. évfolyamon sokat felejtettek. 2.) A felvételi pontszám sok részből tevődik össze. 3.) Ahol a fizika segédtudományként szerepel a hallgatók már a középiskolás koruk alatt teljesen elhanyagolták. 4.) Csökkent a fizika óraszáma a közoktatásban, ezáltal a tantárgy megbecsültsége is. Ugyanakkor a tananyag mennyisége gyakorlatilag változatlan maradt. Nagy valószínűséggel az ország bármely hasonló egyetemén és szakján hasonló eredményeket kaptunk volna. A kémia szak esetében is hasonló eredmények születtek. A BSc-MSc rendszerű tanulmányok első tapasztalatai a műszaki és a természettudományi felsőoktatásban" Műhelykonferencia 2007. október 13. Dia 10 10 Néhány publikáció Radnóti Katalin - Tóth Eszter: Tanári kézikönyv. Gimnázium, Fizika IV. osztály. Tankönyvkiadó 1986.187-330.o. Radnóti Katalin: Csernobil: hat évvel a baleset után. Természet Világa. 1992/7.311-315.o. Radnóti Katalin (szerk.): Így oldunk meg atomfizikai feladatokat. MOZAIK Oktatási Stúdió, Szeged, 1995. Sándor Csajági - George Marx - Sándor Ujvári - Katalin Radnóti (Editors): Nuclear Problem for Students, 120 problems from Hungarian secondary school student competitions, and Solutions. Leo Szilard Competiton Foundation. Paks 2000. Radnóti Katalin (szerk.): Modern fizika emberközelben. Oktató CD. Készült a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány, Paksi Atomerőmű Rt. és a Magyar Nukleáris társaság támogatásával 2000. Nahalka István - Poór István- Radnóti Katalin - Wagner Éva: A fizikatanítás pedagógiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2002. Dia 11 11 Versenyek Szilárd Leó Verseny Bugát Pál Természetismeretei Vetélkedő 20 évvel Csernobil után. A Fizika Tanítása. MOZAIK Oktatási Stúdió Dia 12 12 Tudománytörténeti kutatások Götz Irén (1889-1941) Doktori értekezésének címe: A radium emanatio quantitatív meghatározásáról Ő az első nő, aki hazánkban egyetemen adott elő, 1919. Róna Erzsébet (1890-1981) Radioaktív kutatások, bomlási sorok tagjainak azonosítása. Közös kutatások: Hevesy György, Otto Hahn, Lise Meitner, Irene Curie, Frederic Soddy. Dia 13 13 Az atomenergia megítélése a fiatalok körében Dia 14 14 A vizsgálat célja, lebonyolítása Folyamatok, tendenciák vizsgálata. Tanácsok: - a tájékoztatási stratégia alakításához, - az iskolai oktatás számára. 1987., 1993. és 2007-ben végeztünk adatgyűjtést. Idén 395 középiskolai tanuló véleményét kérdeztük meg. A minta kiválasztása Az ország több régiójából került ki, a fővárosból és a nagyobb városokból, továbbá kis településen és falvakban élő középiskolába járó fiatalok. A fiúk - lányok aránya körülbelül 50-50% A kiértékelés módja Excel táblázatkezelő programmal. Dia 15 15 Dia 16 16 Dia 17 17 Dia 18 18 Dia 19 19 Dia 20 20 Dia 21 21 Dia 22 22 Végkövetkeztetések, javaslatok 1987-es és az 1993-as adatgyűjtések eredményeivel jelen felmérésünk eredményei is összhangban vannak, megbízatónak tekinthetők. A nukleáris energia megítélése nem túl kedvező, de szerencsére egyértelmű elutasítás sem tapasztalható. Inkább mint egyik lehetőséget tartják fontosnak. Nagy %-ban tudják, hogy nem bocsát ki a földi klíma alakulása szempontjából veszélyes anyagokat. Egyértelmű kapcsolat mutatható ki a témával kapcsolatos magasabb szintű tudás és a kedvezőbb megítélés között. Ez különösen a fiúk és a lányok tudásának és véleményének összevetésénél szembetűnő. Külön érdemes foglalkozni a nők tájékoztatásával, hiszen mint az adatgyűjtésünkből látható, a fiatal lányok tájékozottsága nagyon hiányos ezen a területen. Az iskolának nagyobb szerepet kellene vállalni a nukleáris technikával kapcsolatos ismeretek közvetítése kapcsán! Dia 23 23 Köszönöm a figyelmet! További részletek honlapomon olvashatók: http://members.iif.hu/rad8012/atomfizika/TOTO- kiertekeles.doc
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Radnóti Katalin: Mit tanítsunk az energiáról?
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 23
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x576 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet