D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 4919_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Nagy Sándor és Dárius issosi csatája
B e s o r o l á s i   c í m : Nagy Sándor és Dárius issosi csatája
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : (Mozaik a pompeii Casa elei Faunobol, mostan a nápolyi nemzeti múzeumban.)
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Vidiné Réfi
U t ó n é v : Erzsébet
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-07-25
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2014-10-13
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : muzeális dokumentum
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Az ó- és középkor története
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Az ó- és középkor története
S z e r z ő : Márki Sándor
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, [1910]
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : mozaik
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Sándor (Makedónia: király), Nagy (Kr. e. 356-Kr. e. 323)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Dareios (Perzsia: király), III. (Kr. e. 381-Kr. e. 330)
V I A F I d : 3276940
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : csata
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : harci cselekmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Perzsia
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A perzsák odahagyták a kilikiai kaput (a Tauros és az Antitauros között levő hágót) és Tarsos városát, úgy hogy Kilikiával együtt most már Kis-Ázsia déli része is behódolt. A Kydnos jéghideg vizében való fürdés után Alexandros tüdőgyulladásba esett, azonban Philippos orvosságaitól meggyógyult. Néhány heti késedelemmel egyenesen Sziria felé nyomulhatott, hol Darius hír szerint 600.000 perzsával és 30.000 görög zsoldossal várt reá. 333. októberében Issos (a mai Iskenderun ?) síkján meglepte és megverte Dariust : ki maga adott példát a futásra. Serege üldözés közben állítólag 100.000 halottat vesztett. A foglyok közt volt felesége, leánya és több rokona, kikkel azonban a győző udvariasan bánt ; egyrészt azért, hogy némi jóindulatra számíthasson a perzsáknál, másrészt azért, mert különben is örült a tömérdek zsákmánynak, mely kiürült hadipénztárát egyszerre megtöltötte." (Forrás: http://mek.oszk.hu/13300/13364/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Márki Sándor: Az ó- és középkor története
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Alexandros issosi csatája Dareiosszal : Pompeiiben talált mozaik-talaj. Most a nápolyi nemzeti múzeumban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3634x1892 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet