D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kozepkor_0043.jpg
C Í M 
F ő c í m : Finom kovakések Észak-Franciaországból
B e s o r o l á s i   c í m : Finom kovakések Észak-Franciaországból
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Vidiné Réfi
U t ó n é v : Erzsébet
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-07-26
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2014-10-13
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Az ó- és középkor története
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Az ó- és középkor története
S z e r z ő : Márki Sándor
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, [1910]
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Művelődéstörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kovakőzet (gazd. földt)
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szerszám
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : történelem
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kés
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Finom kovakések Észak-Franciaországból
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A kova és az obszidián lepattant szilánkjaiból készítették nyilaik és lándsáik hegyét, ugyancsak azokból vagy más kemény kövekből baltáikat, késeiket, tőreiket, vésőiket, fúróikat, fűrészeiket és egyéb szerszámaikat. Baltáikkal és égetés segítségével azután már ledöntöttek nagyobb fatörzseket és hónapokig tartó fáradságos munkával egy-egy tökéletlen kis csolnakot is teremtettek maguknak. Azonban nemcsak a köveket használták fel a létért való küzdelemben és nagyobb kényelem megteremtésére, hanem nagyobb állatok csontjait is. így a medve állkapcsából csatabárdokat készítettek, a rénszarvas koponyájának hátsó részét pedig ivópohárnak használták fel." (Forrás: http://mek.oszk.hu/13300/13364/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Márki Sándor: Az ó- és középkor története
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1524x1000 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet