D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kozepkor_0099.jpg
C Í M 
F ő c í m : Nagy Károly és fia Pipin
B e s o r o l á s i   c í m : Nagy Károly és fia Pipin
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : (A Leges Langobardorum XI. századbeli kéziratából.)
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Vidiné Réfi
U t ó n é v : Erzsébet
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-08-05
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2014-10-13
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Az ó- és középkor története
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Az ó- és középkor története
S z e r z ő : Márki Sándor
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, [1910]
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Művelődéstörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Károly (Frank Birodalom: császár), I., Nagy (742-814)
V I A F I d : 89643029
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Pipin (Frank Birodalom: herceg) (770-811)
V I A F I d : 265396687
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Nagy Károly és fia Pipin
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Langobardiát Károly nem kebelezte be Aquitania vagy Bajorország módjára, hanem továbbra is külön ország gyanánt, langobard törvények szerint kormányozta. Az üres hűbér javakat frankoknak ajándékozta; a többiben meghagyta, de hűségesküre kötelezte a langobard urakat. Katonatartással sem terhelte őket. Csak most (776.) kezdte viselni a római patriciusi címet, amelyet már húsz éve kapott. Pár év múlva Langobardia külön királyává tette kis fiát, Pipint, de a langobardoknak is a frank országgyűlésen adott törvényeket. Itália a különállás látszata mellett is tartomány volt: a birodalom gépezetének egyik kereke, amelynek a frank birodalmi eszme tengelye körül kellett forognia. Az új foglalással a birodalom katholikusainak a száma megkétszereződött. Károly már is a legnagyobb katholikus monarchia feje lévén, újabb hódításaiban a germán szellemmel együtt a kereszténységet akarta terjeszteni. Mind a kettőre alkalma nyilt a szászoknál, kik mereven ragaszkodtak ősi alkotmányukhoz, pogány vallásukhoz." (Forrás: http://mek.oszk.hu/13300/13364/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Márki Sándor: Az ó- és középkor története
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 959x1001 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet