D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : fold_es_nepei0158.jpg
C Í M 
F ő c í m : Delelőn
B e s o r o l á s i   c í m : Delelőn
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Pataky
U t ó n é v : László
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1857-1912
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Vidiné Réfi
U t ó n é v : Erzsébet
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Szabó
U t ó n é v : Andrea
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-03-11
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2014-11-03
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : A Föld és népei
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A Föld és népei : népszerű földrajzi és népismei kézikönyv
S z e r z ő : György Aladár
M e g j e l e n é s : Budapest : Méhner, [1894]-1905
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Földtudományok, földrajz
A l t é m a k ö r : Természeti földrajz
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : puszta
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : füves puszta
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kút
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szarvasmarha
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : magyar szürke marha
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó :
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Delelőn
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az állattenyésztés fejlesztése a kormányzat különös gondoskodásának a tárgya, s erre a czélra külön állami intézmények szolgálnak, A lótenyésztést az állami birtokok (Kisbér, Bábolna, Mezőhegyes, Fogaras, Kolozs és Gödöllő), a m. kir. méntelepek (Székesfehérvár, Nagy- Kőrös, Debreczen, Sepsi-Szent-György) és az ország különböző községeiben szervezett mintegy 1000 fedeztetési állomás szolgálják. A szarvasmarhatenyésztést a 20 állattenyésztési felügyelőség, a tejgazdaságot a tejgazdasági szakiskolák és munkásképző intézetek, a baromfitenyésztést a gödöllői baromfitenyésztő telep és munkásképző iskola, a méhészetet az állami méhészgazdaság és nyolcz méhészeti felügyelőség, a selyemhernyó tenyésztését az országos selyemtenyésztési felügyelőség, végül a halászatot az országos halászati felügyelők gondozzák, míg az állategészségügy szolgálatára a budapesti magyar királyi állatorvosi főiskola áll fenn." (Forrás: http://mek.oszk.hu/13400/13440/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Delelő szántóvetők
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2347x1448 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet