D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0101_0220_pix_Oldal_21_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A tátralomniczi új felvonópálya szánkók felvontatására
B e s o r o l á s i   c í m : Tátralomniczi új felvonópálya szánkók felvontatására
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Madártávlati kép
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-07-26
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 58. évf. 8. sz. (1911. február 19.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Szállítás, anyagmozgatás
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tájkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : természetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tél
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hótakaró
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vontatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : felvonó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szánkó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Tátralomnic
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A tátralomniczi új felvonópálya szánkók felvontatására. - Madártávlati kép.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A felvonópálya, mely Steller Antal budapesti magánmérnök tervei szerint készült, a Tátralommniczról Matlárháza felé vezető "Mária Terézia"-út tőszomszédságában levő gépházból indul ki, s nyílegyenesen a lomniczi csúcsra irányított nyiladékon halad fel. A felvonó­ pálya lényegében egy erős, 2'5 cm v., 12,000 klgrmnyi szakítási szilárdsággal biró végtelen sodronykötélből áll, a mely két végén egy-egy 2 m 73 cm átmérőjű korongon fut keresztül. Alsó részén fekszik az említett gépház, a melyben az 50 lóerős elektromotor van, a mely az áramot Poprádról, mint egy 23 kim távolságról kapja; ugyan itt van a hatalmas kerékmű, a mely a gép gyors forgását, megfelelő szij- és fogas kerék áttételekkel annyira meglassítja, hogy a kötél másodperczenként csak egy méter sebességgel halad. A gépház alsó részén egy 9 m magas toronyban függ a 4100 kilogrammnyi ellensúly, a mely a kötelet állandóan egyformán kifeszítve tartja, a mi a pálya biztonsága és egyenletes üzeme szempontjából első­ rendű fontossággal bir.
A sodronykötelet a szánok felvontatására szolgáló teknőalakú pálya fölött kellő magasságban számos, fából összeácsolt bak tartja, s ezekre vannak a sodronykötél vezetésére szolgáló korongok felszerelve. Egy-egy ilyen aczélkorong súlya mintegy 50 kilogramm.
A sodronykötélre 45-45 méter távolságban egy-egy aczélkarmantyú van elmozdíthatatlanul felszerelve.
A szánkát a gépház előtti térségen a kötél alá állítják. Rendesen egy ötszemélyes bobsleigh-ot egyedül, egy kétszemélyest 2-3 ródlival együtt bocsátanak a pályára, ródlikból pedig 4-5 darabot kötnek össze egy vonattá. Mindenki helyet foglal a szánon, a vezető szemben ül a bob kormányához, hogy a pályát jól láthassa, a közönség többi része ülhet, a hogy kényelmesebbnek tartja. Legczélszerűbb a mozgás irányának háttal ülni.
A szánnak orrára egy 4-6 m hosszú kötelet akaszt a pályafelvigyázó. A kötél másik végén egy csuklóalakú fogantyú van. A vezető "kész" jeladására ezt a fogantyút a pályafelvigyázó felhelyezi a kötélre. Mihelyt a mozgó kötélre rápréselt karmantyú eléri a szánkánk vontató kötelének végén levő fogantyút, kötelünk kihúzódik, s enyhén, minden lökés, rázás nélkül megindulunk felfelé, körülbelül olyan gyorsasággal, mint a milyen tempóban sík területen a gyalogos halad.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1911. február 19.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Téli élet a Tátrában : A főherczegi családot felvontatják a szánokkal a hegyre. Izabella főherczegnő fölvétele
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2627x1957 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna