D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 477_596_pix_Page_30_kep_0002a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Alma Tadema képeiből
B e s o r o l á s i   c í m : Alma Tadema képeiből
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Az aranyhalacskák
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Alma-Tadema
U t ó n é v : Lawrence
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1836-1912
V I A F I d : 68986036
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-02-20
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 59. évf. 27. sz. (1912. julius 7.)
T e c h n i k a : olaj, vászon
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Nők, feminizmus
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : életkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : romantika
M i n ő s í t ő : stílus
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1903
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Alma Tadema képeiből.
Az aranyhalacskák.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "németalföldi festő, szül. Dronrypben 1836 jan. 8. A leeuwardeni gimnáziumban tanult s különösen a klasszikus tárgyak művelése által tűnt ki. Amsterdamban és Hágában való rövid tartózkodás után 1852-ben a festészetre adta magát s az antwerpeni akadémiára ment. Elhatározó befolyással volt reá tanítómesterének, Leys Hendriknek archaizáló iránya. Az önálló alkotást 1861-ben kezdte meg "Klotilda fiainak nevelése" című történelmi genreképével; sikerein buzdulva, később is többször választotta tárgyát a frank történelem köréből. E képeiben, valamint a régi egyiptomi, görög és római korból vett etnográfiai genreképeiben is feltűnő az archeologiai részletek pontossága. Ó-kori tárgyú népeinek sorozatát 1863-ban kezdette meg ily c. festményével: Hogyan mulattak Egyiptomban 3000 évvel ezelőtt. Ezt követte 1864-ben Fredegunda és Praetextatus, 1865-ben Catullus Lesbiánál, 1866: Belépés egy római színházba, A római tánc, 186769: A mumia, Targuinius Superbus, A siesta stb. E festményeken különösen a szövetek, a márvány, a bronz, a mozaik s az antiguitások másolásában fejtett ki nagy virtuozitást. A. szereti a világos, átlátszó színeket s a minden árnyhatás nélkül való teljes, egyforma fényt. A levegő festésére nem helyez nagy súlyt s ez az oka, hogy képeinek olykor nagyon gyönge perspektivája van. 1870-ben Brüsszelből Londonba költözött és angol polgárjogot nyert. Azóta majdnem kivétel nélkül a régi római időkből merített tárgyakat vett képeihez. Ezekben is a korhűség, a tárgyaknak az apró részletekig hű megfestése a főerény. Az indulatok kifejezését nem tudja megrögzíteni alakjain. Életnagyságú alakok festése sem igen sikerül neki, mert tehetségéből inkább csak az aprólékosságok finom megrajzolására telik. Éppen ezért a kisebb genreképek festésében kiváló. Legújabb képei közül megemlítendők: Kihallgatás Agrippánál, Claudius imperátor és Sappho. A. kitűnő aguarellkép-festő. Felesége, A. Laura, szintén festőnő. Kiválóképen modern genreképeket fest."
(Forrás: http://www.kislexikon.hu/alma-tadema.html)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Alma-Tadema, Lawrence: Felolvasás Homerosból
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Alma-Tadema, Lawrence: Sappho
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 785x1207 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna