D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 956_1055_pix_Oldal_29_kep_0003.jpg
C Í M 
F ő c í m : Benedek Elek "Falusi bohémek" czimű darabja a Nemzeti Szinházban
B e s o r o l á s i   c í m : Benedek Elek "Falusi bohémek" czimű darabja a Nemzeti Szinházban
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A nagymamát körülveszik, a III. felvonás végjelenete
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Jelfy
U t ó n é v : Gyula
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1863-1945
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : író
B e s o r o l á s i   n é v : Benedek
U t ó n é v : Elek
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1859-1929
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-03-29
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 59. évf. 51. sz. (1912. deczember 22.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Színházművészet
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : színházi előadás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Nemzeti Színház
 M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : Rákosi Szidi (1852-1935)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Mészáros Alajos (1878-1920)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Mátray Erzsi (1894-1968)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Ligeti Juliska (1877-1945)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Náday Béla (1877-1937)
 M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1912
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Benedek Elek "Falusi bohémek" czimű darabja a Nemzeti Szinházban.
A nagymamát körülveszik, a III. felvonás végjelenete. A nagymama (Rákosi Szidi). Fiatal tiszteletes (Mészáros) Uzoni László (Garamszeghy) Erzsike (Mátray E.) Biri (D. Ligeti I.) Goró Jankó (Náday)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Első felvonás. Két református parókián játszódik az idill, az előjáték az öreg, a három felvonás a fiatal tiszteletes parókiáján. A szent életű vén papné, a nagymama nevelte föl az öreg tiszteletes gyermekeit, nagy a regula a háznál, nem csoda, hogy szabadság után vágynak a fiatalok, Itt a jó alkalom, a fiatal tiszteletest meghívják egy távoli paróchiára s viszi magával két húgát. Velük megy Peták, a szájas, de hű cseléd s utánuk szökik Mariska is, a szolgáló, a kegyes élet elől A szegényes paróchián aztán vidám élet folyik. A fiatal tiszteletes kárpótolni akarja húgait, járják a fürdőket, persze gyorsan elfogy a pénzük, beüt a szegénység, de ez éppenséggel nem veszi mulatós kedvüket.
Második felvonás. Áll a dinom-dánom, eleven, zajos élet van a szegény paróchián, s többek közt egy egész sereg vendéget hívnák "hajnalig tartó uzsonnára" mikor egy ajándék tyúk összes vagyonuk. De Biri, a no gyűri lányos fellépésű szép kisasszony előteremti ay uzsonnát, bor is kerül az asztalra : hirtelen eladják az egyik lovat Uj alakok lépnek fel: Góré Jankó a "félig végzett földesúr", ki a másik pap kisasszonyba szerelmes; és Tilinkós Kálmán az "egészen végzett földesúr", a gyöngéd szívű vén lump stb. stb Most már Goré egészen szerelmes, de még nem tud lemondani részeg lóról.
Harmadik felvonás. Az újjászületett Góré meggyőzi Birit, hogy őszinte a lemondása a tartalmatlan életről. Épp akkor lép be a látogatóba jött vén papné a kertbe, mikor Biri Góré keblére hanyatlik A szentéletü assyony levegő után kapkod, felaléltan omlik a karosszékbe, aztán lassan magához tér s ugy megkedveli Górét, hogy aggódva kérdi Birit : vájjon méltónak érzi-e magát Góréhoz ? A fiatal tiszteletest nagyobb paróchiára hívják, teljes a boldogság."
(Forrás: http://epa.oszk.hu/02300/02343/00002/pdf/EPA02343_szinhazi_elet_1912_02.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Jelfy Gyula: Benedek Elek "Falusi bohémek" czimű darabja a Nemzeti Szinházban
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Jelfy Gyula: Benedek Elek "Falusi bohémek" czimű darabja a Nemzeti Szinházban : Peták (Rózsahegyi) és Mariskó (V. Molnár Rózsi) a III. felvonásban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2583x1879 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna