D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0221_0344_pix_Oldal_35_kep_0002_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az április 13-iki hóvihar pusztításai a budapesti távíró- és telefonvezetéken
B e s o r o l á s i   c í m : Április 13-iki hóvihar pusztításai a budapesti távíró- és telefonvezetéken
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Kerny
U t ó n é v : István
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1879-1963
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-04-26
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 60. évf. 16. sz. (1913. április 20.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Távközlés, telekommunikáció
A l t é m a k ö r : Telefon
T é m a k ö r : Távközlés, telekommunikáció
A l t é m a k ö r : Távközlés általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : természeti katasztrófa
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vihar
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : távíróközpont
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : távbeszélőközpont
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : huzal
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1913. április 13.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az április 13-iki hóvihar pusztításai a budapesti távíró- és telefonvezetéken.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A hóvihar a fővárosban különösen a táviró és távbeszélő vonalakban tett nagy kárt a leesett vizes hó hozzátapadt a vezetékhuzalokhoz és óriási súlyánál fogva a támszerkezeteket összegörbítette. A hó munkáját az időszakonkinti heves szélrohamok nagyban elősegítették. Az első képen egy 200 ágú tetőtartó van eldőlve. - A második képen egy 400 ágú kábelfelszerelési tetőtartó egész vízszintes helyzetbe dőlt; a mellette levő 160 ágú tartó még némileg ellent tudott állni a huzalok erős húzásának, mert ennek csak két szára görbült el. A sok tetőtartó meedőlése folytán a vezetékek elszakadtak vagy összecsapódtak; ez által körülbelül 5000 távbeszélő előfizetői állomás romlott öl. Nagy élénkség van most a nagymezö-utczai telefon-központban, teherszállító automobilokon szállítják a szükséges építési anyagokat és a munkásokat, hogy a zavart a lehető legrövidebb időn belül megszüntessék. Körülbelül 600 munkás dolgozik a háztetőkön. Képeink Kerny István távirda-építésvezető amatőr-fölvételei."
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1913. április 20.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Balogh Rudolf: Tél a tavaszban: A hó által letört fák a Petőfi-téren
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Balogh Rudolf: Tél a tavaszban : A Döbrentey-téri virágzó japán kert hó alatt
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 2
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1279x1184 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna