D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0985_1043_pix_Oldal_03_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Országos baromfi-kiállítás az Iparcsarnokban
B e s o r o l á s i   c í m : Országos baromfi-kiállítás az Iparcsarnokban
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Balogh
U t ó n é v : Rudolf
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1879-1944
V I A F I d : 7678311
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-07-05
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 60. évf. 50. sz. (1913. deczember 14.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Állattenyésztés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : állatkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : háziállat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : madár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tyúk
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : baromfi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kiállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1913
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Országos baromfi-kiállítás az Iparcsarnokban. - Balogh Rudolf felvételei.
1. Sárga orpington kakas. - 2. Bronzpulykák. - 3 . Plimuth kakas. - 4. Utazó postagalambok. - 5. Emdeni libák. - 6. Angol golyvás galamb. - 7. Pekingi kacsák. - 8. Belga óriás nyúl. - 9. Hungária törzs. - 10. Törpe bantám kakas. - 11. Fehér orpington törzs. - 12. Paraszt leány a bronzpulykával.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az orpington egy nagy testű angol tyúkfajta, amelyet a 19. század végén az Orpingtonban élő William Cook tenyésztett ki.
A Plymouth Rock amerikai tyúkfajta, amelyet az 1860-as években tenyésztettek ki. 1880-ban már több európai országba eljutott. A Plymouth Rock nálunk Magyarországon is igen kedvelt fajta, úgyhogy polgárjogot is nyert, és általában fonetikusan csak plimutnak írják és mondják. Az egyetemes tyúkfajták közé számítják, mert minden téren elsőrendű teljesítményeket tud felmutatni. Különböző vérkeresztezésekből ered, legfőként fekete cochin- és dominikánusvér van benne."
Az emdeni lúd a házilúd (Anser anser domestica) egyik közismert változata; az egyik legrégibb lúd kultúrfajta. Általánosan használt nevét Emden városról kapta, de időnként brémai lúdnak is nevezik.
(Forrás: Wikipédia)
"A standard bronzpulyka a legrégebben kitenyésztett pulykafajták egyike, az egész világon elterjedt. Az 1800-as évek második felében keresztezés és fajtatiszta tenyésztés céljából hozták be. Hazánkban honosult fajtának minősíthető. A bronzpulyka gyorsan kiszorította a kisebb testű, parlagi fajtákat, s így a 20. század elejére a legértékesebb és legelterjedtebb pulykafajtává vált Magyarországon is. A bronzpulyka teljes kifejlettségét kétéves korra éri el. Évi tojástermelés a hazai tenyészetekben 50-80 db. A tojások színe erősen pettyezett, súlyuk 70-90 g. A "magyar" bronzpulyka testformája és a toll színeződése megegyezik a standard bronzpulykáéval, csak testsúlya lényegesen kisebb, a parlagi változatokhoz hasonló." (Forrás: http://genmegorzes.hu/r%C3%A9zpulyka-%C3%A9s-bronzpulyka.html)
"Begyes ("golyvás") galambok: felfelé nyújtott testű, változatos nagyságú és színű galambok. Közös tulajdonságuk, hogy a begyüket luftballonszerűen kerekre felfújják, ez igencsak egyedi kinézetet kölcsönöz számukra. Ilyen fajta az Angol begyesgalamb és a Magyar óriás begyesgalamb." (Forrás: https://rkmentiegy.iwk.hu/kisallatokrol-1--galambok/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A budapesti baromfikiállításból
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A budapesti baromfikiállításból
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2701x3719 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna