D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : otszaz_0045.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ximenes Ferenc bíbornok (1436-1517)
B e s o r o l á s i   c í m : Ximenes Ferenc bíbornok (1436-1517)
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Vidiné Réfi
U t ó n é v : Erzsébet
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-07-01
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2015-01-15
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : könyv
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Ötszáz év története
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Ötszáz év története : A felfedezések korától a munka századáig
S z e r z ő : Márki Sándor
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, [191?]
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Jiménez de Cisneros, Francisco (1436-1517)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : bíboros
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 15-16. század
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Ximenes Ferenc bíbornok (1436-1517).
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Cisneros, Jiménez Francisco Gonzalo, de, OFM (Torrelaguna, Toledo tart., 1436.-Roa, Burgos tart., 1517. aug. 11.): bíboros. - Alcalában és a salamancai egyetemen tanult, 1456: mindkét jog bakkalaureusa. 1459: Rómában jogász. 1465: hazatért. Ucedában esp., Toledo érsekével összeütközött, bebörtönözték. 1480: Sibienza szegyh-ában kp., 1484: Toledóban belépett az obszerváns ferencesekhez, s a Ferenc szerzetes nevet kapta. Jeles szónok és lelkivezető lett. 3 év remeteség után 1492: Izabella királynő gyóntatója és tanácsadója. 1494/95: tartfőnök, szektoraiban megszigorította a fegyelmet. 1495: Toledó érseke, Spanyolország prímása és Kasztília kancellárja, de e méltóságot csak VI. Sándor kifejezett parancsára fogadta el. Továbbra is egyszerű szerzetesként élt, 1497: Alcalában, 1498: Talaverában a spanyol egyház megújulásáért szállt síkra a zsin-on. 1496: a spanyol ferencesek, 1499: a koldulórendek vizitátora, a katolikus királyok megbízásából a visszafoglalt Granada térítésének irányítója. Izabella halála után 1506: a kasztíliai korona régense. 1507. V. 17: bíboros, V. 18: Kasztília és León főinkvizitora. 1507/09: részt vett Ferdinánd király Észak-afrikai háborúiban. A király halál után 1516/17: Hispánia régense. - Az állam és az egyház közti szoros kapcsolat szükségességéről meggyőződve Spanyolország egységéért és vallásos kultúrájának gyarapodásáért élt. Megújította az egyhm-s és szerzetes papságot, támogatta az egyház irányítást követő humanizmust és reneszánszt. 1507: megalapította az alcalái egyetemet, költségén jelent meg a complutumi poliglotta. A kk. jelentős lelki műveit spanyolra fordíttatta (pl. Krisztus követése). Toledóban fölélesztette a mozarab liturgiát. Nagy része volt abban, hogy a protestantizmus Spanyolországban nem talált talajra."
(Forrás: http://lexikon.katolikus.hu/C/Cisneros.html)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bakócz Tamás életéből - A "Magyar Történeti Életrajzok" legujabb füzetéből
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 975x1415 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 8 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna