D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : otszaz_0046.jpg
C Í M 
F ő c í m : Machiavelli, egy hadtörténeti munkájának címlapján
B e s o r o l á s i   c í m : Machiavelli, egy hadtörténeti munkájának címlapján
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Vidiné Réfi
U t ó n é v : Erzsébet
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-07-02
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2015-01-15
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : röplap
A   t í p u s   n e v e : könyv
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Ötszáz év története
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Ötszáz év története : A felfedezések korától a munka századáig
S z e r z ő : Márki Sándor
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, [191?]
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Szépirodalom, népköltészet
A l t é m a k ö r : Klasszikus világirodalom
T é m a k ö r : Filozófia, erkölcs
A l t é m a k ö r : Középkori filozófiák
T é m a k ö r : Jogtudomány, bűnözés
A l t é m a k ö r : Jogtudomány általában
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Machiavelli, Niccolò (1469-1527)
V I A F I d : 95151646
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : filozófus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1550
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Machiavelli, egy hadtörténeti munkájának címlapján.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A középkor politikai eszméit Macchiavélli (1469-1527) tisztázta, mert rendszeresen ő bírálta először. Politikai kérdésekben ő nyitott tért a szabad vizsgálódásnak ; a politikát ő szabadította fel a középkor hit- és erkölcstanának uralma alól, de ebben nem volt sok köszönet. A hitet, a vallást egyszerűen politikai eszköznek tekintette, nem az állam végső céljának. Elavult kérdésnek tartotta, hogy a császárt illeti-e a főhatalom, vagy a pápát.
Macchiavélli Olaszország forrongásának ez éveiben írta meg Principéjét, melynek "rettenetes" 15. fejezete szerint az a fejedelem, ki erkölcsileg mindenben jót akar cselekedni, elvesz olyan tömeggel szemben, amely erre semmit sem ad ; értenie kell tehát, hogy a körülmények szerint tegyen jót vagy rosszat. Mivel jó nem lehet mindenki, legyen legalább annyira okos, hogy elkerülje a vesztét okozó hibákat. Nem kell sokat adni arra, hogy rossz hírbe jut valaki, ha ilyen bűnök nélkül uralmát különben meg nem alapíthatja; mert vannak látszatos erények, amik tönkretesznek s vannak látszatos hibák, amiken a jólét biztonsága és tartóssága alapszik. Nyíltan hirdeti, hogy dicséretes, de nem szükséges teljesíteni az elvállalt kötelességeket. A fejedelem róka és oroszlán legyen egyszerre ; de mégis inkább róka. Ügy az erény, mint a hit, csak kormányzati eszköz ; akkor jó, ha hasznos ; fődolog a tekintély, a nagyképűség. A tömegeknek látszat kell, mert az események külszínének hatása alatt ítél s imádja a sikert. Romlott államban a szabadságot csak forradalmi diktatúra állíthatja helyre ; politikájának egyik sarkpontja a rémuralom. A fejedelem korlátlan legyen, hogy megszüntesse hazája fejetlenségét s fenntartsa az igazságot, a polgárok egyenlőségét. Szabadságról csak azután lehet álmodozni, ha a zsarnokság már erőssé és hatalmassá tette az államot. Olaszországban elérkezettnek látta az időt, hogy közszellem képződjék. Hazája oly mélyen sülyedt s még szolgaibb lett, mint a zsidó nép Mózes előtt ; elnyomottabb, mint a perzsa Cyrus előtt ; szétszórtabb, mint az athéni Theseus előtt. Fejvesztve, rendetlenségben, kifosztva, szétszaggatva, tönkretéve él. A nép Istenhez kiált, küldjön valakit, ki a barbárok dölyfétől s kegyetlenségétől megszabadítsa. Csak a Mediciekben bízhatik ; s a Medici-ház nagy lehet, ha maga is akarja. Nem haltak ki még az olaszok harcias erényei; de a régi rendszer nem vált be s új még nincs. Az volna egy hősnek legnagyobb dicsősége, ha új törvényt, új rendszert találna ki; amire van is anyag Olaszországban. Állítsanak nemzeti katonaságot, melynél nincs hűbb, igazibb és jobb. Olasz földön a svájci és spanyol gyalogosok nem váltak be. Nem a fegyver alkotása, hanem a legénység szelleme dönt ; ez az új találmány, mely naggyá tehet egy fejedelmet."
(Forrás: http://mek.oszk.hu/13600/13664/pdf/13664_1.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: A fejedelem
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1006x1489 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 8 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna