D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : otszaz_0152.jpg
C Í M 
F ő c í m : Krisztina svéd királyné (1632-1654)
B e s o r o l á s i   c í m : Krisztina svéd királyné (1632-1654)
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Vidiné Réfi
U t ó n é v : Erzsébet
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-07-12
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2015-01-15
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be került.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : könyv
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Ötszáz év története
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Ötszáz év története : A felfedezések korától a munka századáig
S z e r z ő : Márki Sándor
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, [191?]
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Krisztina (Svédország: királynő) (1626-1689)
V I A F I d : 4931803
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 17. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Krisztina svéd királyné (1632-1654).
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Krisztina (1626. december 8., Stockholm - 1689. április 19., Róma) Svédország királynője 1632-től 1654-ig.
II. Gusztáv Adolf svéd király lánya. Atyjának a lützeni csatában bekövetkezett halála után (1632. november 16.) lépett trónra. Kiskorúsága idején (1644-ig) Axel Oxenstierna kancellár vezetésével a régenstanács kormányzott helyette.
A harmincéves háború mielőbbi lezárására törekedve szerepet vállalt a vesztfáliai béke (1648) megkötésében, melynek következtében Svédország Észak-Európa vezető hatalma lett. A királynő gondos nevelésben részesült: a nyelvek tanulás mellett (svéd, német (anyanyelv), francia, flamand nyelveken beszélt, latinul és görögül olvasott) a filozófiában is jártas volt, ismerte Descartes (1649-1650) munkáit, levelezett is vele, később az udvarába is meghívta (bár ridegül bánt vele, s keveset foglalkozott a tudós vendéggel).
A jezsuitákkal udvarába hívott Descartes-tal fenntartott kapcsolata következtében 1654-ben titokban katolikus hitre tért, majd lemondott a trónról unokatestvére, Károly Gusztáv javára. Nyilvános katolizálása Brüsszelben történt, hiszen Svédországban üldözték a katolikusokat.
Ezután sokat utazott külföldön: Első útja Rómába vezetett, ahol egy idő után VII. Sándor pápa számára terhessé vált botrányos életvitele. A Napkirály udvarában, Franciaországban ismét trón iránti álmokat dédelgetett: tervbe vette a Nápolyi Királyság megszerzését. A terv azonban támogatók hiányában meghiúsult, s Krisztina életét udvari vendégként, vagyontalanul tengette.
Életét Rómában fejezte be, ahol megalapította az Árkádok Akadémiáját. Soha nem ment férjhez, egyes vélemények szerint leszbikus hajlama vagy méginkább transzszexuális volta miatt. "
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gusztáv Adolf svéd király (1611-1632)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 745x891 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna