D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : otszaz_0434.jpg
C Í M 
F ő c í m : Roland de la Platiére (1734-1793)
B e s o r o l á s i   c í m : Roland de la Platiére (1734-1793)
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Vidiné Réfi
U t ó n é v : Erzsébet
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-08-22
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2015-01-15
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : könyv
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Ötszáz év története
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Ötszáz év története : A felfedezések korától a munka századáig
S z e r z ő : Márki Sándor
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, [191?]
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Roland de la Platière, Jean-Marie (1734-1793)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : forradalmár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : miniszter
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 18. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Roland de la Platiére (1734-1793).
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Roland de la Platiere (ejtsd: rolan dö la platyier) János Mária, francia államférfiu, szül. Thizyben (Villefranche mellett), megölte magát Rouenben 1793 nov. 15-én. 1790-ban jakobinus klubot alapított Lyonban, mely őt 1791. a nemzeti gyülekezetbe választotta. Ott a girondistákkal lépett érintkezésbe és Brissot révén 1792 márc. a gironde-minisztériumban a belügyminiszteri tárcát kapta, mignem XVI. Lajos egy nagyon szabadon szerkesztett levele miatt jun. 13. elbocsátotta. A király letétele (aug. 10.) után azonban újra belépett a minisztériumba. Leghevesebb ostorozója volt a hegypárt anarkikus törekvéseinek, és az igazi népszabadság ellen intézett mindennemű támadásokat erélyesen visszautasította. A jakobinusoktól bevádoltatván, hogy a vidéket politikailag önállósítani és a fővárostól függetleníteni akarja, 1793 jan. 23. elbocsátását kérte. Junius elején (a girondiak bukásakor) R.-t is el akarták fogni, de Rouenba szökött, ahol felesége kivégzéséről értesülvén, öngyilkossá lett. Iratai közül a nejéhez intézett Úti levelei (Amsterdam 1782, 6 köt.) és a Dictionnaire des manufactures et des arts qui en dépendent (3 köt.) említendők, amelyet Panckouck Encyclopédie méthodique cimü műve számára irt. - Neje, Mária Janka, szül Párisban 1754 márc. 17., megh. a vérpadon 1793 nov. 9. Phlipon aranyműves leánya, a régi kor tanulmányozása folytán a köztársasági eszmék hive. 1780 febr. 4. lett neje R.-nak, kit később hivatalos teendőiben támogatott. Számos feliratnak és rendeletnek ő volt szerzője. Az elmenekült girondistákkal való levelezése miatt 1793 jun. 2. elfogatván, a forradalmi törvényszék előtt önmaga védelmezte magát; kivégeztetése pillanatában rendkivüli nagy lelki erőt tanusított. Terjedelmes és tanulságos Mémoires-jaiban (Páris 1820; új kiad. Faugeretől 1864, 2 köt. és Claretietől 1884, 2 köt.) a többi iratai is benfoglalvák." (Forrás: https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-pallas-nagy-lexikona-2/q-15D1C/roland-de-la-platiere-167F7/?list=eyJmaWx0ZXJzIjogeyJNVSI6IFsiTkZPX0xFWF9MZXhpa29ub2tfMiJdfSwgInF1ZXJ5IjogIlBcdTAwZjNsYSJ9)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Rolandné (1754-1793)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 742x896 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna