D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : otszaz_0435a.jpg
C Í M 
F ő c í m : A mainzi szabadságfa 1792-ben
B e s o r o l á s i   c í m : Mainzi szabadságfa 1792-ben
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Vidiné Réfi
U t ó n é v : Erzsébet
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-08-26
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2015-01-15
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : könyv
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Ötszáz év története
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Ötszáz év története : A felfedezések korától a munka századáig
S z e r z ő : Márki Sándor
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, [191?]
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szimbolizmus
M i n ő s í t ő : stílus
T á r g y s z ó : szabadság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fa
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Mainz
G e o N a m e s I d : 2874225
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Németország
G e o N a m e s I d : 2921044
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1792
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A mainzi szabadságfa 1792-ben.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "1792 június 20-án Santerre sörfőző százezer fegyveres sansculotte-al vonult keresztül a nemzetgyűlés termén. "Reszkessetek, zsarnokok, itt vannak a sansculotteok !" volt felírva az egyik zászlóra, melyet úri culotteokból csináltak. Majd a királypárti feuillantok klubja előtt elültettek egy nagy nyárfát: hadd legyen az a szabadság fája, mely az angol alkotmány s idegen istenek imádóit a francia alkotmányban biztosított szabadságra emlékeztesse."
(Forrás: https://mek.oszk.hu/13600/13664/pdf/13664_2.pdf)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Minden európai népnél dívott az a szokás, hogy a tavasz kezdetét, de a nép- és egyházünnepeket is zöld fák felállításával ünnepelték. Innét eredt az északamerikai államokban a szabadságharc idejében az a szokás, hogy a növekvő szabadságot jelképezve ilyen fákat, különösen nyárfát állítottak fel. A francia forradalom alkalmából utánozták ezt a szokást. A párisi jakobinusok állítólag 1790. állították fel az első "Arbre de liberté"-t és csakhamar elterjedt ez a szokás, ugy hogy nemsokára minden francia községnek megvolt a maga Sz.-ja. Szabadságdalok eléneklése mellett táncoltak a fák körül, ahol a hazafiak rendes gyülőhelye volt. A császárság alatt a többi forradalmi szokással együtt a Sz. is eltünt. Az 1830-as juliusi, de különösen az 1848-as februári forradalom ismét divatba hozta a Sz.-t, amely azobnan 1848 végén megint eltünt."
(Forrás: http://www.kislexikon.hu/szabadsagfa_a.html)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Strobl Alajos: Szabadság
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 624x1212 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna