D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : otszaz_0534.jpg
C Í M 
F ő c í m : Jahn Frigyes Lajos (1778-1852)
B e s o r o l á s i   c í m : Jahn Frigyes Lajos (1778-1852)
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Vidiné Réfi
U t ó n é v : Erzsébet
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-09-06
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2015-01-15
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : könyv
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Ötszáz év története
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Ötszáz év története : A felfedezések korától a munka századáig
S z e r z ő : Márki Sándor
M e g j e l e n é s : 63. évf. 52. sz. (1916. december 24.)
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Sport, testnevelés
A l t é m a k ö r : Sporttörténet
T é m a k ö r : Sport, testnevelés
A l t é m a k ö r : Testnevelés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Jahn, Friedrich Ludwig (1778-1852)
 M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 18-19. század
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Jahn Frigyes Lajos (1778-1852).
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Jahn, 1. Frigyes Lajos, a német tornászat atyja, szül. Lanzban 1778 aug. 11., megh. Freiburgban 1852 okt. 15. Tudományos kiképeztetését a salzwedeli gimnáziumban és a hallei s a jenai egyetemeken nyerte. Fichte annyira hatott rá, hogy tanítóvá lett s mint ilyen működött a német nép javára. 1811. Berlinben a Hasenheiden állította föl az első tornahelyiséget. Az uj intézmény oly feltünést okozott, hogy 1817. már 1400 ifju látogatta azt, s mintájára Poroszországban, Észak- s Dél-Németországban mindenfelé hasonló intézeteket állítottak. Számos ellensége támadt s a tornát olybá tekintették, mint a demagogia fészkét s 1820. a porosz király minden tornahelyiséget bezáratott J.-t demagog üzelmek miatt elfogták, 1824. két évi börtönre itélték, majd 1825. szabadon bocsátották, de a porosz kormány előbb Cölledába, később Freiburgba internálta. 1848. a majna-frankfurti birodalmi gyülésen a merseburgi kerületet képviselte. Művei közül megemlítjük: Bereicherung des hochdeutschen Sprachschatzes (Lipcse 1806); Deutsches Volkstum (Lübeck 1810; 2. kiad. 1817); Runenblätter (Frankfurt 1814); Neue Runenblätter (Naumburg 1828); merke zum deutschen Volkstum (Hildburghausen 1833); Selbstbertheidigung (Lipcse 1863). Eiselennel együtt a Deutsche Turnkunst-ot adta ki (Berlin 1816). Sirját emlék jelöli; Bochumban 1883. szintén állítottak neki emléket. A német tornászok pedig Jahn-alapítványnyal örökítették meg emlékét. V. ö. Schultheiss F. G., J. (Berlin 1895)."
(Forrás: https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-pallas-nagy-lexikona-2/j-DA39/jahn-DAAC/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Hóman Bálint munkái
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 927x1130 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna