D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : otszaz_0709.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az első amerikai világkiállítás Philadelphiában, 1876-ban
B e s o r o l á s i   c í m : Első amerikai világkiállítás Philadelphiában, 1876-ban
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Vidiné Réfi
U t ó n é v : Erzsébet
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-09-27
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2015-01-15
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : könyv
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Ötszáz év története
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Ötszáz év története : A felfedezések korától a munka századáig
S z e r z ő : Márki Sándor
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, [191?]
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : városrész
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : világkiállítás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : elnök
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1876
 M i n ő s í t ő : időszak
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az első amerikai világkiállítás Philadelphiában, 1876-ban.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Gazdasági és szellemi fejlettségüket a nemzetek országos és világkiállításokon mutatták be. Az első iparkiállítás 1798 szeptember 18-án nyilt meg Parisban a Mars-mezőn, hol utóbb a nemzetek annyiszor találkoztak a legnemesebb és legtanulságosabb versenyben. Ez alkalommal még csak 111, 1806-ban már 1422 mesterember és gyáros jelentkezett. Anvers (Antwerpen, 1806.) és Triest (1808.) követte a jó példát, mely csakhamar más országok munkásait is lelkesítette. Az első magyar országos kiállításon 213 kiállító jelent meg, az 1896. évin már 26.000 ; majdnem kétannyi, mint az első világkiállításon, melyen Londonban 1851-ben Angliából 7381-en, más országokból 7456-an vettek részt. A világkiállításoknak - tervezőjük, Albert angol herceg szerint - az volt a céljuk, hogy "hű és eleven képet nyújtsanak az egész emberi nem fejlődésének magas színvonaláról s megjelöljék azt az irányt, amelyet a népeknek követniök kell művelődésük és gazdasági tevékenységük tekintetében". Azóta korunkig még tíz világkiállítást tartottak (Parisban 1855., 1867., 1878., 1889., 1900. ; Londonban 1862. ; Bécsben 1873. ; Philadelphiában 1876. ; Chicagóban 1893. ; St. Louisban 1904.). "
(Forrás: https://mek.oszk.hu/13600/13664/pdf/13664_2.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A világkiállítás helyisége Bécsben
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1522x937 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna