D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : klebelsberg.jpg
C Í M 
F ő c í m : Klebelsberg
B e s o r o l á s i   c í m : Klebelsberg
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Mader
U t ó n é v : Béla
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1941-
V I A F I d : 121386783
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-05-29
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2012-03-13
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Klebelsberg Kuno (1875-1932)
V I A F I d : 68976333
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : jogász
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : országgyűlési képviselő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : történelmi személy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : művelődéspolitika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Hogyan magyarázom Trianont? pl. egy franciának Magyarország Trianon előtt és után Klebelsberg és Szeged De mik a következmények? Magyarország területe kétharmadával, népessége háromötödével csökkent 93 073 km2, 7 990 202 lakos mezőgazdaság: felemás kép, szántók, szőlők aránya nő, ugar nő, erdők aránya drámaian csökken bányászat: átlagosan 42 %-a marad, de szénbányászat 72 % marad, kősó, arany, ezüst, réz, bauxit teljesen elveszik, kőolaj csekély ipar: a termelés 56 %-a itt marad, sokszorosítóipar,gépipar,textilipar 80 %-a, egyéb iparok kb 50 %-a itt marad, de kevés pl. papíripar utak, vasutak: kb. fele marad honvédelem: katonailag jelentéktelen ország majdnem 500.000 menekült (az akkori lakosság 5 %-a) szerkezetváltás szükséges (új versenyhelyzet) ugyanakkor ideológia: szellemi fölény igazolhatja a veszteség ellenére a dominanciát a Kárpát-medencében a kultúrpolitikának kell a magyarság "fegyverévé" válnia Klebelsberg Kuno gróf 1875.november 13. Magyarpécska Iskolák: gimnázium: Székesfehérvár, katonai akadémia: Bécsújhely egyetem: jogász diploma Budapest házasság: Botka Sarolta, 1900 karrier: miniszteri osztálytanácsos, közigazgatási bíró, miniszterelnökségi államtitkár, belügyminiszter, majd 1922-től vallás- és közoktatásügyi miniszter "Mert lehet egy nemzetet szegénnyé, koldussá tenni, de ha a nemzetben lakozó szellemi és erkölcsi erőket megtartani és gyarapítani képesek vagyunk, akkor a nemzet nincs elveszve, és mindent vissza lehet szerezni" A teljes magyar költségvetés több, mint 10 százalékát tudta kulturális és oktatási célokra fordítani Nagy elődök: Eötvös József és Trefort Ágoston Nem a közvetlen jelennek, hanem a nagyvonalúan tervezett jövőnek dolgozott Átfogó oktatás-, művelődés- és tudománypolitikai program népiskolai program (eddig elhanyagolt területek pl. Dél-Alföld felzárkóztatása, analfabétizmus csökkentése Népiskola építés: 3475 tanterem, 1525 tanítói lakás (ebből 3306 Alföldön, 1393 Dunántúl, 301 a megmaradt "Felvidék") Középiskolai és felsőoktatási program cél: a középosztály megerősítése és modernizációja (még ha ez sok problémával is jár), mert ezé az államot fenntartó szerep "Olyan ország még nem volt, amely azért ment volna tönkre, mert kulturális célokra áldozott" Szegeden nevéhez elsősorban egyetemi vonatkozású építések, fejlesztések történtek Szegeden az egyetem az alapítás után épületek, felszereltség tekintetében méltatlan helyzetben Klebelsberg és a város segítségével épületvásárlás (mai Bölcsészkar épülete), építkezések (klinikák, Dóm tér) "Mikor Szeged városában nemrégiben lent jártam, vitam et sanguinem hangulatot találtam. 4 200 000 aranykoronát bocsátanak a kultusztárca rendelkezésére, hgy ott klinikai telepek megépíthetők legyenek" Ami Klebelsberg számára az első lépés: klinikai építkezések ezek sorában is először: gyermekklinika és szülészeti klinika "Szegeden egyetemet alapítunk újjá" Klebelsberg Szeged "csodálatos áldozatkézségéről" szól: És ekkor jön egy államférfi, aki azt mondja: Középiskola: irány a praktikusabb tananyagú, polgári irányultságú középiskola felé, természetismereti tantárgyak, idegen nyelvek tanítása felsőoktatás: decentralizáció "a magyar vidékbe mentül nagyobb erőt öntsünk" tudós utánpótlás, külföldi magyar intézetek Azonban Szeged érintett a népiskolai programban is: rókusi iskola (az 5000-ik, a program lezárója) a város is partner! Klebelsberg Szegedről: "Magyarországnak legszebben rendezett városa" "Egyetemével Szeged belép a nagy kultúrvárosok sorába" a budapesti egyetemen kívül csak a szegedinek van matematikai és természettudományi kara 1926-ban 1 millió koronát ad természettudományi kutatómunkára Szeged fontos feladata a magyar föld, a magyar víz, a magyar levegő csodás erőinek az ország újjáépítése szolgálatába állítása a kiteljesedés: 1927-ben úgy látszott, hogy a város hamarosan befejezi a fogadalmi templomot, viszont a dóm előtt rendezetlen, sívár tér terül el 1928: a város, az egyetem és a püspökség megállapodik a Dóm tér körülépítéséről Klebelsbergben megfogalmazódik a Nemzeti Emlékcsarnok "árkádok" gondolata is Dóm téri építkezések Dóm téri avatás: 1930. okt. 23-25: "szegedi napok" (Dóm, Dóm téri épületek, püspöki palota és rókusi iskola avatása) Klebelsberg repülővel érkezik Egyetemalapítók (Szentgyörgyi István reliefje) Klebelsberg és Szent-Györgyi 1928 nyara: Cambridge-ben Magyari Zoltán államtitkár tolmácsolja Klebelsberg ajánlatát Szent-Györgyinek 1928. október 1: Klebelsberg kinevezi a szegedi egyetem Orvosi Vegytani Tanszékére 1928-1930: Szentgyörgyi befejezi cambridge-i kutatómunkáját 1930-tól: Szentgyörgyi Szegeden Szent-Györgyi Klebelsbergről "Egyik legnagyobb meglepetése és benyomása volt életemnek láthatni, hogy Klebelsberg Kunó, a történész és jogász, szinte gondolkodás nélkül, biztos intuícióval látta át mint legtermészetesebb dolgot mindazt, amire én évtizedes laboratóriumi munkával jutottam" Szent-Györgyi Nobel-díjakor Klebelsberg már nem él. A Nobel-díjas tudós első útja Klebelsberg síremlékéhez vezetett: "Neki köszönhetem, hogy Magyarországon vagyok... az ő elgondolásainak próbáltam megfelelni" Klebelsberg temetése Szegeden 1932. október 15. Somogyi Szilveszter Szeged polgármestere búcsúztatójából: "Óriási csapásnak tekintem én ezt magára a magyar nemzetre, amelynek egyik legnagyobb fia volt, az országra, amelynek egyik legélesebben látó politikusa volt, akinek a kiváló képességeiből erre az országra sok előny hárult, és akinek képességei iránt a nemzet a jövőt illetően olyan sok reménnyel viseltetett. De az ország határain belül különösen minket, szegedieket ért óriási csapás az ő elhunytával." Klebelsberg a szegedi egyetem díszdoktora: 1926, országgyűlési képviselő: 1926, 1931 A város és az egyetem még életében megbecsülte.
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia : Klebelsberg Kuno
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 36
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 36
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet