D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kompetencia.jpg
C Í M 
F ő c í m : A kompetenciafejlesztés lehetőségei a fizikában
B e s o r o l á s i   c í m : Kompetenciafejlesztés lehetőségei a fizikában
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Radnóti
U t ó n é v : Katalin
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-02-25
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : SlidePlayer
T É M A 
T é m a k ö r : Fizika, atomfizika
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Pedagógiai módszerek
T é m a k ö r : Fizika, atomfizika
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : oktatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fizika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fizikai és kémiai tudományok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jogosultság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kompetencia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hatáskör
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pedagógia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Dia 1 1 A kompetenciafejlesztés lehetőségei az iskolai tantárgyakon keresztül Radnóti Katalin ELTE TTK Fizikai Intézet rad8012@helka.iif.hu Honlap: http://members.iif.hu/rad8012/http://members.iif.hu/rad8012/ Dia 2 2 Az előadásban érintett témák A kulcskompetenciák rendszere. A kompetenciafejlesztés néhány lehetősége a fizika tantárgy esetében a komplex problémamegoldás témakörében. Dia 3 3 Kulcskompetenciák az élethosszig tartó tanuláshoz Kulcs- kompetenciák Anyanyelvi Idegen nyelvi Matematikai és természet- tudományi DigitálisTanulásiTársasÁllampolgáriVállalkozói Dia 4 4 Hogyan mozog a villamos? Cél: Különböző mozgástípusok elkülönítése a gyerekek előzetes ismereteinek felhasználásával egy konkrét, a gyermekek számára ismerős mindennapi élethelyzet vizsgálata alapján. Problémafelvetés Hogyan mérnéd meg, hogy a 24-es villamos átlépi-e az iskola közvetlen környezetében a megengedett sebességet? Milyen eszközöket használnátok a mérés során? Milyen mennyiségeket mérnétek meg? Hogyan történne a mérés? A mérési adatokból hogyan következtetnétek a villamos mozgására? A feldolgozás lépései? A tanulók csoportos problémamegoldása. Csoportbeszámolók. A csoportok munkájának értékelése. Az eszköz megépítése. Mérések. Mérési eredmények kiértékelése. Dia 5 5 Feladatok kiosztása Wagner Éva, Deák Diák Iskola Dia 6 6 Csoportbeszámolók Dia 7 7 Mozgó test nyomképe Dia 8 8 Mozgó test nyomképnek kiértékelése Dia 9 9 Mely kompetenciák fejlesztése valósítható meg? Matematikai, természettudományos és technológiai kompetenciák Fizikai ismeretek kialakítását kezdjük el, azok matematikai megfogalmazását, mint grafikonokkal, képletekkel történő leírását, majd különböző matematikai műveletek elvégzését. villamos A technológiához annyiban kapcsolódhat a feladat, hogy napjain fontos közlekedési eszköze, a villamos szerepel konkrét példaként. Anyanyelvi kommunikáció A probléma megoldásához elengedhetetlen az értő olvasás, hogy a megadott szövegből képesek legyenek a diákok kiolvasni magát a feladatot, majd közösen a csoportban összegyűjteni a megoldáshoz szükséges információkat. A feladat megoldását követően a diákoknak megfelelően el kell tudni mondani javaslataikat, hogy az osztály számára érthető legyen. Tanulásmódszertan A lényeges momentumok összegyűjtése, rendszerezése, esetleg ábra készítése, a megoldáshoz szükséges előzetes ismeretek mozgósítása, működő modell elkészítése, azzal mérések végzése, a mérési eredmények grafikus ábrázolása, és annak alapján következtetések levonása. A tanulók metakognitív tudásrendszerének formálása, melyre külön is célszerű odafigyelni, melyre a feladat befejező részében kerülhet sor, amikor visszatekintenek a teljes folyamatra a probléma felvetődésétől annak megoldásáig. Ez napjaink tantervfejlesztéseinek egyik fontos célkitűzése. Dia 10 10 Mely kompetenciák fejlesztése valósítható meg? Személyközi és állampolgári kompetenciák A probléma megoldása során csoportmunkában dolgoztak a diákoknak. A probléma életszerű volt, olyan, mely valóban előfordulhat. Tovább bővíthető pl. a közlekedéssel kapcsolatos környezeti kérdések számbavételével. Digitális írástudás Amennyiben a diákok, vagy egy részük szívesen foglalkozik tovább a feladattal, akkor még szélesebb körű kompetenciafejlesztésre is lehetőséget ad a feladat, mint pl. számítógépes grafikon, netán szimulációs program készítése, stb. Hasonló feladat szerepelhet a későbbi évfolyamokon is, ahol már a diákoknak komolyabb számítástechnikai ismereteik vannak. Vállalkozói kompetencia A diákok sokféle saját ötlettel is előjöhettek, javasolhattak, mely a vállalkozói kompetencia fontos eleme. Dia 11 11 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Sajdik Ferenc ábrái
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Radnóti Katalin: A fizikatanítás pedagógiája
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 11
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x575 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet