D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : orszagos.jpg
C Í M 
F ő c í m : Országos Széchényi Könyvtár
B e s o r o l á s i   c í m : Országos Széchényi Könyvtár
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Csáki
U t ó n é v : Dániel
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-04
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2015-02-17
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtártörténet
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtárhasználat
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtárvezetés, könyvtárügy
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nemzeti könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : közkönyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : közművelődési intézmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kötelespéldány
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kötelespéldány-szolgáltatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvtárügy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Létrejöttét gróf Széchényi Ferencnek köszönhetjük 1802. november 25 alapító okirat Magyarország első nyilvános nemzeti közgyűjteménye és közintézménye Adományok (nagy mennyiségű bibliotéka gyűjtőkörébe nem illeszthető tárgy) Magyar Nemzeti Múzeum megalapítása A könyvtár története Egyéb országos feladatok is hárultak a könyvtárra: : a központi katalógus létrehozása, a könyvtárközi kölcsönzés és a nemzetközi könyvforgalom szervezése, különféle évfordulókhoz, látogatásokhoz és rendezvényekhez kapcsolódó időszaki kiállítások gondozása, digitális könyvtár és képarchívum megteremtése és működtetése Könyvtár látogatást a kezdetektől próbálták biztosítani. (Pl.: olvasótermek) Törzsgyűjtemény Több millió magyar nyelvű vagy vonatkozású dokumentum Két főbb rész: 1. A Magyarország mindenkori területén 1712-től és a külföldön 1601-től közel 4 millió kiadott könyv 2. A hírlapok és folyóiratok 400 000 évfolyama A könyvtár története Múzeum Palota közös használata 1985-ben a Budavári Palota épületébe költözött Széchényi Ferenc haláláig gyarapította Egyéb úton is bővült a gyűjtemény kezdetben adományozók szerint voltak elrendezve a kötetek, később dokumentum típusok szerint rendszerezték azokat Több osztály: Kézirattár, Levéltár, Hírlaptár, Zeneműtár, Régi Magyar Könyvtár, Aprónyomtatvány Tár, Térképtár, a Színháztörténeti Tár, OSZK múzeum Készítette: Csáki Dániel Országos Széchényi Könyvtár A könyvek A teljesség igényével gyűjti a Magyarországon megjelent könyveket (adományok hagyatékok) Sok nemzeti nagyság gyűjteménye is fellelhető itt Be kell gyűjtenie az összes magyarországi kiadványokat bibliofil kiadványok gyűjtése Hírlapok és folyóiratok gyűjteménye Köteles példányként kapta Kezdetben hiányos volt és el is volt hanyagolva Országos Hírlapkönyvtár (Szinnyei József) Állomány bővítése majd korszerű feldolgozása Hírlapok folyóiratok mikrofilmre vétele Különgyűjtemények Olyan könyvtári dokumentumok, amelyek valamilyen szempontból különlegesnek számítanak értékük, ereklye-jellegük, egyediségük, vagy éppen tömegességük, anyaguk, régiségük és speciális szaktudást igénylő témájuk miatt Több mint 7,1 millió könyvtári dokumentum Magyar nyelv legrégebbi szövegemlékei (Bibliotheca Corviniana, a Hymnus és a Szózat eredeti kéziratát, az Esterházy-kottaarchívumot Haydn műveinek kézirataival stb.) Sokféle dokumentumtípus megtalálható itt Kéziratok Majdnem 1,4 millió kézirat 19. század óta kiterjed minden olyan magánszemély tevékenysége során keletkezett kéziratos dokumentumra, mely a modern tudomány- és technikatörténet kivételével a magyar irodalom- és történettudomány, valamint a művelődéstörténet bármely ága számára forrásértékű lehet Régi nyomtatványok Ebben a gyűjteményben találhatóak meg a legrégebben nyomtatott dokumentumok Gyűjteményrészek fokozatos alakulása Ősnyomtatvány-gyűjtemény (1500. december 31-e előtt nyomtatott könyveket tartalmazza) Régi Magyar Könyvtárba tartozó dokumentumokat (1711 előtti magyar nyelvű, illetve Magyarországon nyomtatott, valamint magyar szerzőktől külföldön idegen nyelven megjelent kiadványok) Hungarica-gyűjtemény (külföldi szerzőktől származó, 1800 előtt megjelent, magyar vonatkozású nyomtatott művek) Antikva-gyűjtemény(a 16. századi külföldi nyomtatványok) Plakátok, grafikák 1935 óta működik önálló gyűjteményként képi és szöveges dokumentumok őrzése A tár gyűjtőkörébe tartoznak az 1711 után Magyarországon nyomtatott, valamint a külföldön napvilágot látott magyar vonatkozású kisnyomtatványok 4 millió dokumentum Térképek Magyar vonatkozású nyomtatott és kéziratos kartográfiai dokumentumok 300 000 egységet számlál az állomány Sok európai kartográfiatörténeti anyag Színháztörténeti dokumentumok Az ország legnagyobb magyar színházi forrásgyűjteménye Itt kereshetők elsősorban az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet mellett a magyar színháztörténet alapvető forrásai, a múlékony színházi előadást rögzítő, megörökítő és felidéző műalkotások, dokumentumok Zeneművek Önálló Zeneműtár felállításának gondolata csupán a 20. század elején vetődött fel 170.000 nyomtatott kotta Ms. mus. jelzet alatt számon tartott kottakéziratok száma kb. 18.000 550 polcfolyóméter opera és színpadi zene gyűjtemény Fotógyűjtemény 2007-ben alakult Egyik legnagyobb gyűjteménye az a mintegy 40 000 üveglemez, negatív film és fénykép, amely a könyvállomány régi, becses darabjairól (kódexek, régi nyomtatványok, kéziratok) készült. Diafilm-, fénykép- és rajzgyűjtemény, amely a korábbi Diafilmgyártó Vállalat felszámolása után került a nemzeti könyvtárba Könyvtártudományi dokumentumok Állománya meghaladja a 100 ezer egységet 1949-ben alapították Gyűjtőköre: könyvtár- és tájékoztatástudomány, könyvtár- és tájékoztatásügy, könyvtári-tájékoztatási munkafolyamatok, nyomda-, könyv-, sajtó- és könyvtártörténet. Audiovizuális dokumentumok Történeti Interjúk Tára fő feladatának tekinti a történeti jelentőségű videó-emlékiratok, életútinterjúk és portréfilmek készítését Gondozza a Magyar Mozgóképkincs Megismertetéséért Alapítvány filmes hungarikumokból álló, kutatási és oktatási célból létrejött gyűjteményét Gondozza a Szabad Európa Rádió és a BBC magyar osztályának hangzó dokumentumait, illetve az ezekhez kapcsolódó írásos anyagokat is Folyamatosan feldolgozza az Országos Széchényi Könyvtár részére beszolgáltatott audiovizuális kötelespéldányokat Rögzíti, digitalizálja és részben fel is dolgozza az öt országos magyar televíziócsatorna adásfolyamát Az Országgyűlés plenáris üléseinek rögzített anyagából egy példányt őriz. Forrás: www.oszk.hu
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Tóth Péter: Az Országos Széchényi Könyvtár webkettes tablettái
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 18
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 18
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet