D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : strukturalis.jpg
C Í M 
F ő c í m : Strukturális csoportfoglalkozás feladattípusai
B e s o r o l á s i   c í m : Strukturális csoportfoglalkozás feladattípusai
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Neveléstudomány
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Kami Makk
U t ó n é v : Adrienn
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-05-29
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2015-01-02
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Pedagógiai módszerek
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Szakképzés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : terv
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : táblázat
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kimutatás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : grafikon
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : diagram
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : játék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szerepjáték
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : interjú
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : projekt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Játékok Projektmódszer Szöveges feladatok Puzzle, definíciókészítés Asszociációs játék - Kigondolt hívó szó foglalkozás - Kapcsolatkeresés eredménye = szokatlan ismeretlánc - Meglévő ismeretek mobilizáslása Táblázatok, rendszerek létrehozása - A már létrehozott tartalmak csoportosítása - felsőbb kategóriák, rendezőelvek létrehozása Vázlat Érzékelésen alapuló játék - Tárgyak, eszközök azonosítása, felismerése - Tárgyak új tulajdonságainak felfedezése - Anyagszerűség megtapasztalása Szerepjáték-helyzetgyakorlatok - Érzelmi átélés - Azonosulás - Fantázia formálás Látogatásokról beszámoló készítése - Ismeretszerzés - rövid írásos beszámoló - Kis csoportos feldolgozás - Azonos elemek bemutatása Referátum - Előre megadott szakirodalom = kivonat készítés - Bemutatás szóban Összefüggés keresése Interjúkészítés Interjúalany Rögzítés információk bemutatása Feladatlap Információgyűjtemény felhasználása Kapcsolat kerestetés Csoport kialakítás Szövegírás Meghatározó szempontok kiemelése Definíció összefoglalás Ábrázolás - Rajzok készítése - Eszközök = alaposabb megfigyelés, szemléletes elképzelésre való ösztönzés Táblázat elemzése - Szempontok, adatok elkülönítése - Ezek közötti kapcsolat felismerése - Helyes következtetés levonása Grafikonkészítés - Mennyiségek, adatok ábrázolása koordináta rendszer segítségével Videófilmek elemzése CÉL: Ismeretek rendszerezése előre kijelölt összefüggések alapján CÉL: - szempontok meghatározó szerepe - adatok pontos és helyes kezelése - Problémamegoldó képesség fejlesztése Cél: - Mennyiségi mutatók ábrázolása (összefüggések alapján) - Információ elmélyítése Rajztudás hiánya: - feladat könnyítés - más feladat ajánlása CÉL: - Ismeretek elmélyítése, kulcsképességek fejlesztése manuális tevékenység segítségével CÉL: - Kapcsolatkeresés ismeretelsajátítás folyamatában CÉL Érzékszervek által szerezhető információk segítségével az ismeret elsajátítása CÉL: - Élményhez kötött megoldás - emocionális, kognitív elemek mozgósítása CÉL: - Tapasztalatok rendszerezése - Összefüggések elemzése írésban - Imseretek bemutatása CÉL: - Önálló ismeretszerzés, feldolgozás - Bemutatás - Verbális készségek fejlesztése CÉL Egyéni/páros munka Anyag rendszerezés Összefüggések felismerése CÉL Írásbeli munka gyakoroltatása Lényegkiemelés, absztrakció fejlesztés Elvont összefüggések felismertetése Gyakorlathoz való kapcsolás Projekt-ötlet - Önálló gondolkodás - Csoportunka - Tervezés, előkészítés, önellenőrzés Projektmódszer - Ismeretfeldolgozási forma - Témák, problémák, munkaformák közös meghatározása - Közös szervezés, tervezés - Közös munka, kiértékelés Projektmunka - Iskolán kívüli, meghatározott terepen pl: tanműhely - Páros/csoportos feladat megoldás Projekt Írásbeli - szóbeli - Feladat megkezdése előtt megkapják a hallgatók A tanár és a csoport mindvégig együtt dolgozik - Kreatív gondolkodás - Problémamegoldó képesség - Kooperáció Cél, célok pontosítása Tanári ellenőrzés lehetséges megértést segítő eszköz megfigyelési szempontok kiosztása Cél: képi megjelenés segíségével az ismeretek ellenőrzése definíció színes szavak kész fogalom szövegértés elmélyítése információ rendszerezés élmény szerzés lényegkiemelés rendszerezés Összefüggések kapcsolatok elemzés
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Drótos László: Internet archiválás a világban és Magyarországon
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 27
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 27
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet