D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : tanulmany.jpg
C Í M 
F ő c í m : A tanulmányi sikeresség feltételei és az előítéletesség mértéke az erdélyi magyar középiskolás diákok körében
B e s o r o l á s i   c í m : Tanulmányi sikeresség feltételei és az előítéletesség mértéke az erdélyi magyar középiskolás diákok körében
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Csiszér
U t ó n é v : Ödön
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Olaru
U t ó n é v : Julia
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-11
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2014-04-24
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  T É M A 
T é m a k ö r : Fizika, atomfizika
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Pedagógiai módszerek
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Nevelési módszerek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : oktatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : motiváció
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tanulás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : történelem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szociológia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pszichológia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pedagógia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Probléma kutatottsága Tanulmányi sikeresség: Az iskolai sikert meghatározó tényezők Ami a tanulón múlik: egyéni hozzáállás Ami nem rajta múlik: "strukturális feltételek" Motiváció A tanulmányi sikeresség feltételei és az előítéletesség mértéke az erdélyi magyar középiskolás diákok körében Módszertan Elemzett összefüggések 1. Az egyéni hozzáállás hatása a tanulmányi eredményekre személyes érdeklődés releváns kérdések gyakorlati használhatóság egyéni és strukturális feltételek feltárása Célja: felderítő és magyarázó Kvantitatív kutatás Kutatási eszköz: kérdőív Keresztmetszeti kutatás Mintavétel: többlépcsős rétegzett mintavétel Alanyok Erdélyi középiskolás diákok körében végzett kutatás: XI-XII. osztályokban 16 iskolában 766 kitöltött kérdőív A jó tanuló robotképe Sokat tanul Sokat olvas Keveset szórakozik Szüleinek egyetemi végzettsége van Családja művelt, sok könyve van Családja nem túl gazdag Családja támogatja a tanulását Tanulással töltött idő Olvasás gyakorisága Szervezetben való részvétel 2. Családi háttér hatása a tanulmányi eredményekre Szülők hozzáállása Gazdasági tőke (anyagi helyzet) Szülők iskolai végzettsége Kulturális tőke (családi könyvtár) A tanulmányi sikeresség mérőeszközei Bukott Közepes tanuló Tantárgyversenyen résztvevő Babe-Bolyai Tudományegyetem Szociológia és Szociálismunka képző Kar Szociológia szak 2014 Csiszér Ödön Olaru Iulia Diákok médiája Előítéletesség Előítéletesség: Kognitív összetevők Rögzült attitűdök Hipotézisek Hogyan alakulnak ki és milyen tényezők között erősödnek meg az előítéletek? Az előítéletet magyarázó, értelmező elméletek integrált jellege (Allport, 1999) Történelmi, kulturális Szociológiai, demográfiai és gazdasági Pszichológiai Középiskolások előítéletességének lehetségei okai hátránys szocio-kulturális környezetben élnek (Murányi 2006) alacsonyabb presztízsű oktatási intézményekben tanulnak (Szabó és Örkény 1998) magas rituális sűrűség (Fuchs és Case 1989) vallásosság megélt és deklaratív formája (Allport és Ross 1967) Jellege: tanult rendszerint nem személyes tapasztalat nehezen/nem leépíthető Mérése: Európai összehasonlító kutatásokban használt kérdéskör Előítéletességi index Következtetés Tanulmányi sikeresség Előítéletesség 1. A tanulásra fordított idő mértéke egyenesen arányos kapcsolatban áll a tanulmányi átlaggal 2. Az olvasás gyakorisága és a tanulmányi átlag közötti összefüggés 3. Az anyagi tőke befolyásolja a tanulmányi eredményességet 4. Az iskolai szervezeti életben való részvétel befolyásolja a diákok átlagát 5. A diákok munkavállalása negatív hatással van a tanulmányaikra 6. A család kulturális tőkéje hatást gyakorol a diákok tanulmányi eredményeire 7. A szülők attitűdje befolyásolja a diákok tanulmányi eredményeit 1. Nemek szerint különbözik az előítéletesség foka 2. A diák szocio-kulturális környezete befolyásolja előítéletességének mértékét 3. Az előítéletesség mértéke változó a különböző szakokon belül 4. A diák tanulmányi átlaga hatással van előítéletességük mértékére 5. A szülő iskolai végzettsége hatással van a gyereke előítéletességének a fokára 6. A vallásosság mértéke meghatározza az előítéletesség mértékét Iskolai sikeresség: Iskolai sikeresség feltételei: strukturális tényezők család anyagi és kulturális tőkéje munkavállalás gyakorisága szervezeti életben való részvétel előnyei Előítéletesség: Másokkal szembeni intolerancia tényezői: környezeti tényezők (lakhely, család) intézményi tényezők (iskola, szak, tanulmányi átlag, vallás) D. Lawton Az iskolába való bejutást, a bennmaradást (vagy lemorzsolódást) és az iskolai teljesítményt vonatkoztatja a társadalmi-demográfiai változókra E. Durkheim A "rejtett tanterv" az iskolán belüli eligazodásra vonatkozó követelmények, szabályok, szokások felismerését, az azokhoz való adaptálódást jelenti, amennyiben az interakciókban érdekeltek felismerik az implicit üzeneteket P. Bourdieu Egyediségében a habitus a gyakorlati cselekvésben észlelhető
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Radnóti Katalin: Mit tanítsunk az energiáról?
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 46
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 46
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x579 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet