D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyarorszag_0145.jpg
C Í M 
F ő c í m : III. István oklevelének kezdősorai
B e s o r o l á s i   c í m : 3. István oklevelének kezdősorai
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Vidiné Réfi
U t ó n é v : Erzsébet
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-10-15
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2015-01-29
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : okirat
A   t í p u s   n e v e : kézirat
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyarország története
S O R O Z A T 
C í m : A műveltség könyvtára
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyarország története
S z e r z ő : Marczali Henrik
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, 1911
S o r o z a t : A műveltség könyvtára
T e c h n i k a : kézírás
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1526 előtt
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Muzeológia, műemlékvédelem
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : oklevél
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : történelmi oklevél
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kézirat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : István (Magyarország: király), III. (1147-1172)
V I A F I d : 81074323
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : III. István oklevelének kezdősorai.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "III. István 1169-ben oklevelet állít ki, melyben először is lemond arról a jogáról, hogy a pápa beleegyezése nélkül püspököt letegyen vagy áthelyezzen. Lemond másodszor arról, hogy ezentúl világiakat ültessen mint procuratorokat az elhalt püspökök helyébe. A szék újabb betöltéséig "tisztességes egyháziakat helyez oda, kik csak csekély részét élvezik a jövedelemnek, a többit egyházi célokra, a szegények, özvegyek és árvák hasznára kötelesek fordítani". "Mi magunk és utódaink, jelenti ki továbbá, soha nem fogunk az egyházi vagyonból semmit saját hasznunkra fordítani, hacsak, mitől Isten mentsen, ellenséges hadi erő nem jó országunkba, vagy más igen égető szükség nem szorít reá, és akkor sem tesszük a püspökök tanácsa nélkül."
Lemond a király mindenkorra arról a jogáról is, hogy a prépostokat és apátokat méltóságuktól megfossza, ha csak valami bűnt nem bizonyítanak reá jók. Lemondanak "eddigi rossz szokásaikról" a kalocsai érsek, a megyés választott püspökök és apátok is. Nem fognak ezentúl senkit sem egyházi méltóságától vagy javadalmától megfosztani, ha csak bűn nem bizonyul reá, vagy ha azt maga be nem vallja."
(Forrás: https://mek.oszk.hu/13700/13724/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szent László korabeli oklevél kezdősorai
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2460x540 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna