D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyarorszag_0246.jpg
C Í M 
F ő c í m : VI. Pius pápa és József császár találkozása
B e s o r o l á s i   c í m : 6. Pius pápa és József császár találkozása
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Vidiné Réfi
U t ó n é v : Erzsébet
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-01-09
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2015-01-29
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyarország története
S O R O Z A T 
C í m : A műveltség könyvtára
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyarország története
S z e r z ő : Marczali Henrik
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, 1911
S o r o z a t : A műveltség könyvtára
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Utazás általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : történelmi esemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : találkozó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Pius (pápa), VI. (1717-1799)
V I A F I d : 89089872
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : József (Magyarország: király), II. (1741-1790)
V I A F I d : 268608732
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1788
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Bécs
G e o N a m e s I d : 2761369
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : VI. Pius pápa és József császár találkozása.
1788. március 22.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "... Hogy az állam minden alattvalójának engedelmességére számíthasson és hogy minden segédforrással rendelkezhessék, az egyháznak a pápához való kapcsolatát lehetőleg lazította és a pénzküldést Rómába és a külföldre betiltotta. Egyúttal megkezdte a szemlélődő életet folytató szerzetesrendek eltörlését és vagyonuk lefoglalását. Még az istentisztelet és a liturgia részleteit is államilag szabályozta, úgy hogy Nagy Fridrik tréfásan "sekrestyés testvérének" nevezte. Mindez már nemcsak a magyar főpapság ellenmondását idézte elő, hanem a pápa beavatkozását is. VI. Pius, ki személyes befolyásában bízott, 1782 elején Bécsbe utazott, hogy a császárt ez intézkedések visszavonására bírja. József illő tisztelettel fogadta a katholikus keresztyénség fejét, de munkáját tovább folytatta és egymásután feloszlatta a klastromokat, az ápolók és a piaristák kivételével, vagyonukat pedig lefoglalta. E vagyon egy részét humánus célokra fordította."
(Forrás: https://mek.oszk.hu/13700/13724/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : VI. Pius pápa és II. József találkozása Bécsben, 1788 március 22-én
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1341x819 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna