D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 345_464_pix_Oldal_13_kep_0001_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : A másfélszázados Szent István-rend
B e s o r o l á s i   c í m : Másfélszázados Szent István-rend
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A rend parancsnoka
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : A rend nagykeresztesének öltözete
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : A rend kiskeresztesének öltözete
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-08-13
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 61. évf. 19. sz. (1914. május 10.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem általában
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : lovagrend
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : öltözet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1764
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A másfélszázados Szent István-rend.
A rend parancsnoka. A rend nagykeresztesének öltözete. A rend kiskeresztesének öltözete.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A rend azok kitüntetésére alapíttatott, a kik a "felségünkkel s házunkkal szemben" nagy érdemeket szereztek maguknak, irja Mária Terézia a szabályzat bevezetésében.
A rend nagymestere mindig a magyar korona viselője, s a rend száz tagot számlál, ezek: 20 nagykeresztes, 30 parancsnok (commendatores) és 50 kiskeresztes; de az egyházi méltóságot viselők nem foglaltatnak benn ebben.
A rend jelvénye: arany szegélyű zöld zománczos kereszt, melynek közepén kerek médaillonban vörös mezőben zöld hármashalom, középsőjén nyugvó arany koronából kiemelkedő apostoli fehér kettős kereszt foglal helyet, mellette pedig az arany M és T betűk. A vörös és zöld szin Magyarország szinei, a kettős kereszt arra emlékeztet, hogy Szent István kapta az apostoli jelzőt, a melyet Mária Terézia újított fel (1758), az M és T betűk pedig a királynő nevének kezdőbetűi. A középpajzsot körülfogó felírás: Publicum Meritorum Praemium (Az érdemek nyilvános jutalma). Hátlapján fehér alapon STO. ST. RL AP. (Sancto Stephano regi apostolico, Szent István apostoli királynak) betűk olvashatók. A nagy keresztet a nagykeresztesek s a parancsnokok; a kis keresztet pedig a kiskeresztesek viselik. Szalagja sötétzöld, bíborvörös középcsíkkal. A nagykereszteseket még a csillag is díszíti, melynek közepén az a médaillon foglal helyet, a melyet a keresztnél ismertettünk s őket megilleti még a láncz is, a mely a királyné és Szent István monogrammjaiból (M T és S S) s a szent koronából van összeállítva.
A rend öltözete: bő, rövid ujjú, hermelinprémmel szegett, vörössel bélelt zöld, hosszú bársony köpeny, vörös bársony ruha, vörös bársony kalap, a melyet hermelin szegélyez s zöld-vörös zománczos forgóban kócsagtoll díszít Természetesen bizonyos megkülönböztetések vannak a ruházaton is: a nagykeresztesekét tölgyfalevél-hímzés díszíti, a parancsnokokét szélesebb, a kiskeresztesekét pedig keskenyebb szegély. "
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1914. május 10.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Magyar Királyi Szent István-rend
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 3
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 748x1064 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna