D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 201_300_Oldal_60_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A japáni hadsereg egyenruhái
B e s o r o l á s i   c í m : Japáni hadsereg egyenruhái
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-12-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 41. évf. 32. sz. (1894. augusztus 12.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadsereg
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ázsiai országok történelme
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : haderő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyalogság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tüzérség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katonatiszt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lovasság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : utász
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : testőr
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ázsiai népek
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Japán
G e o N a m e s I d : 1861060
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A japáni hadsereg egyenruhái.
Lovas testőr. Tábornok. Vezérkari tiszt.
Gyalogos katona. Testőr tüzér. Utász. Testőr gyalogsági tiszt. Hajóhadi tiszt. Tengerész.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Igen érdekes a japáni hadsereg. Mint sok más japáni intézmény, annyira európaias, hogy csaknem a mienkkel egyenlő. Japánban is megvan az általános hadkötelezettség. A 20-ik életévtől fogva 3 évig szolgál mindenki az állandó hadseregben, mások a tengerészeinél 4 évig; esetleg 5 évig a helyi csapatoknál. Ezenkívül minden hadköteles egész 40 éves koráig a népfölkelők csoportjába tartozik. A hadsereg fegyverzete igen kitűnő, s a gyalogság Maratta-féle hátultöltőkkel van fölfegyverezve, fél méteres szuronynyal. A hadsereg békében 40.398 katonából áll 80 zászlóaljban, a kiegészítő csapatokkal és a zsandársággal együtt pedig 71,177 emberből. A hadilétszám mintegy 200,000 fő. Ágyúik Krupp-félék. A japáni katonákat nagyon dicsérik, mint értelmes és lelkiismeretes embereket. Egyenruhájuk európaias, leginkább hasonlit a francziákéhoz. Ruházatuk alapszíne kékesfekete s a mellen vannak az egyes ezredek, s fegyvernemek megkülönböztető jelvényei: a gyalogságé piros, a tüzérségé zöld, a műszaki karba tartozóké fehér, a lovasságé világoszöld és a szekereseké élénk kék. A tiszteket a legénységtől első pillanatra megkülönbözteti, hogy melldiszeik nincsenek, hanem kettős gombsoros kabátjuk.A rangfokozati jelvényék a magyar sujtáshoz hasonló alakúak s a karon alkalmaztatnak. "
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1894. augusztus 12.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A japáni hadsereg
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1112x814 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna